Novely vnitřních předpisů fakulty

Novely vnitřních předpisů fakulty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi, abych Vás informoval, že Akademický senát Univerzity Karlovy dne 21. června 2019 schválil předložené novely vnitřních předpisů fakulty, konkrétně třetí novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK, druhou novelu Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK a druhou novelu Statutu PF UK.

Texty samotných novel i úplná znění předpisů po těchto novelách jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty (zde).

Třetí novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK přináší s účinností od 1. října 2019 tyto změny:

 1. zpřesnění požadavků pro splnění kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu, klauzurní práce a zkoušky, které musí být zveřejněny ve studijním informačním systému (čl. 16)
 2. zkrácení lhůty pro uchovávání přehledu vykonaných klasifikovaných zápočtů a přehledu klasifikace klauzurních prací (čl. 17 a 23)
 3. změna lhůty pro nahlížení do písemných prací a doplnění zvláštního přezkumného mechanismu u garanta předmětu (čl. 24)
 4. zavedení povinné alespoň desetiminutové přípravy u ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek (čl. 25 odst. 3)
 5. zrušení povinnosti odevzdávat 1 výtisk diplomové a disertační práce v listinné podobě do knihovny (čl. 47 a čl. 86)
 6. zrušení povinnosti skládat soukromoprávní nebo veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky až v dalším období konání těchto zkoušek (čl. 48)
 7. doplnění, že komise se u soukromoprávní nebo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky musí jednomyslně usnést na tom, že student projevil v tematickém okruhu zcela zásadní neznalosti (čl. 53)
 8. dílčí změny v úpravě uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů včetně zrušení uznání Diplomového semináře II a úprava uznávání u předmětů s možností rozdílové zkoušky (čl. 55-58)
 9. povinnost k přihlášce k obhajobě disertační práce přikládat doklad nebo potvrzení, že disertační práce nebo její dílčí výstupy byly uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění (čl. 78)
 10. zrušení náhradního termínu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 88)
 11. legislativně technické změny (např. úprava názvů hlav, sjednocení pojmů).

Dále třetí novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK obsahuje řadu změn vyplývajících z nového magisterského studijního programu Právo a právní věda. Tyto změny budou účinné až od 1. října 2020.

Obsahem druhé novely Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK je úprava výčtu tematických okruhů státní rigorózní zkoušky a zrušení povinnosti odevzdávat 1 výtisk rigorózní práce v listinné podobě do knihovny fakulty. Novela nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Konečně obsahem druhé novely Statutu PF UK je zrušení samostatného znaku PF UK, v důsledku čehož bude možnost používat znak univerzity, aniž by k tomu byl nutný jakýkoliv další souhlas ze strany rektorátu. Novela nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Odůvodnění jednotlivých změn a další podklady související s novelami jsou k dispozici ve fakultním úložišti (zde).


Věnujte prosím přijatým změnám pozornost.

 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda AS PF UK