Nová výzva TAČR v programu SIGMA DC2 pro začínající výzkumníky/výzkumnice

Nová výzva TAČR v programu SIGMA DC2 pro začínající výzkumníky/výzkumnice

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Výzva se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Podmínky soutěže:

  • Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen

řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let, nebo studující magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně uběhlo max. 5 let.

  • Do řešení musí být zapojen minimálně jeden podnik (např. nezisková či příspěvková organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky) a minimálně jedna výzkumná organizace

- alokované prostředky pro tuto výzvu představují 230 mil. Kč

- maximální podpora na projekt pak 5 mil. Kč, s intenzitou 85% (tzn. 15% spoluúčast PF)

Počátek řešení: leden 2024

Délka řešení: 12-24 měsíců

V případě práva mezi podporované neboli hlavní výstupy patří:

  • výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy (Hneleg)
  •  metodiky – akreditované (NmetA), certifikované (NmetC) či schválené (NmetS).

Monografie, kapitoly, články apod. je možné vykazovat pouze jako výsledky vedlejší.

Podání návrhu probíhá elektronicky prostřednictvím aplikace ISTA.

Deklaraci zájmu o zapojení do soutěže je možné předložit OVVE do 6.3.2023. Ve struktuře -  název projektu, spolupracující instituce, představení projektu (současný stav, podstata, přínos a harmonogram řešení), předpokládané složení řešitelského týmu, výstupy a rámcové finanční požadavky sdělte ve stanovené lhůtě na dolejsi@prf.cuni.cz.

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny pod tímto odkazem