Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy bylo dnes 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy bylo dnes 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult

V sídle Právnické fakulty Univerzity Karlovy bylo dne 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult.

Strany tohoto Memoranda tvoří Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Ústav státu a práva AV ČR. Právnické fakulty a Ústav státu a práva AV ČR mají zájem spolupracovat při prosazování společných zájmů v oblasti vzdělávací i vědecké, přispívat k jejich pozitivním výsledkům a podílet na popularizaci právního vzdělávání a právní vědy vůči veřejnosti. „Jsme si vědomi našeho vysokého potencionálu ve vzdělávací a vědecké oblasti a potřeby vzájemné spolupráce v prosazování společných zájmů, jedním z nichž je problematika odměňování učitelů, vědeckých a výzkumných pracovníků, které se věnuje i první společně přijaté usnesení“, řekl děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Radim Boháč.

Asociace právnických fakult ve svém první usnesení požaduje výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, a to zejména prostředků na odměňování učitelů, vědců a výzkumných pracovníků působících v humanitních oborech a srovnatelných oborech společenskovědních. Asociace upozorňuje na narůstající nepoměr ve financování regionálního a vysokého školství, který se v posledních letech velmi zvýraznil v neprospěch vysokého školství. Plánované navýšení rozpočtů vysokých škol nedokáže pokrýt ani rostoucí náklady na provoz škol. Za naprosté minimum Asociace právnických fakult považuje to, aby bylo možné v roce 2023 navýšit mzdy učitelů, vědců a výzkumných pracovníků alespoň o výši inflace. Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru.

Slavnostního aktu podpisu Memoranda se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Se zněním Memoranda souhlasí a svůj podpis přidá následně.