Mezinárodní studentská vědecká konference “Klimatická změna a energetické právo”

foto

Mezinárodní studentská vědecká konference “Klimatická změna a energetické právo”

Ve dnech 8. až 10. 6. 2022 se v Pozlovicích konala mezinárodní studentská vědecká konference, kterou uspořádala Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci SVV 260 498.

Tématem této konference byla “Klimatická změna a energetické právo”. Její účastníci se zabývali především otázkami adaptace na změnu klimatu z pohledu mezinárodního, evropského, vnitrostátního a srovnávacího práva s důrazem na souvislosti s energetickým právem.

V prvním dni jednání (8. 6. 2022) se střídali doktorandi a studenti v přednesu příspěvků a následné diskusi. V první sekci se referující a diskutující soustředili na téma ochrany vod a energetické bezpečnosti v kontextu změn klimatu. Druhá sekce byla zaměřena na otázky výkonu vlastnického práva ke složkám životního prostředí v kontextu klimatických změn.


1

 

Druhý den konference (9. 6. 2022) byl rozdělen na dvě části. Dopolední část byla ve znamení terénní exkurze do CHKO Bílé Karpaty, kdy v rámci teoretické části vedl prof. Damohorský terénní odborný seminář na téma práva a povinnosti vlastníka lesa v kontextu dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy. V praktické části vedl předseda Českého svazu ochránců přírody Kosenka Valašské Klobouky Miroslav Janík exkurzi do soukromé pralesní rezervace Ščurnica, kde na praktických ukázkách demonstroval závěry odborného semináře. V odpolední části druhého dne jednání se opět uskutečnily v konferenčním sále hotelu dvě odborné sekce, kde se referující a diskutující zabývali jednak otázkami dopadů změn klimatu na welfare zvířat v rámci zemědělského práva a v druhé sekci se zabývali tématy oběhového hospodářství a regulace nakládání s odpady a chemickými látkami v kontextu energetické bezpečnosti.

2

Třetí den konference (10. 6. 2022) se uskutečnila v dopoledních hodinách návštěva ZOO Lešná, jedné z nejprestižnějších a mezinárodně oceňovaných zoologických zahrad v České republice. V teoretické části exkurze prof. Damohorský vedl terénní seminář zaměřený na mezinárodněprávní aspekty ochrany biologické rozmanitosti fauny a flóry přístupem ex situ (čl. 9 Úmluvy o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro, 1992), jejímž nejtypičtějším projevem je právě ochrana zvířat v zoologických zahradách. Seminář byl doplněn praktickou částí v rámci ZOO Lešná, která přiblížila studentům tuto problematiku názornými ukázkami.

Konference významně přispěla k rozvoji vědeckého poznání v odvětví práva životního prostředí a zároveň svým účastníkům poskytla příležitost navázat užitečné profesní kontakty. Jejím výstupem rovněž bude obsáhlý konferenční sborník.

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Katedra práva životního prostředí
organizátoři konference