Mezinárodní mobility juniorních výzkumných pracovníků

Mezinárodní mobility juniorních výzkumných pracovníků

Připomínka výzvy

 (uveřejněno dne 3.5.2022 na úřední desce PF UK a emailem vedoucím a tajemníkům akademických pracovišť PF UK) 

v rámci projektu

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK
reg.č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976 (program OP VVV – výzva 02_18_053)

 

na dva krátkodobé pracovní pobyty juniorních výzkumných pracovníků PF UK v zahraničí:

 • v délce 3 měsíce s termínem zahájení srpen 2022 nebo září 2022;
 • s výší úvazku 1,00 na HPP v době trvání mobility;
 • ve výzkumných organizacích (včetně univerzit) v zemích EU i mimo EU.

 

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 • musí být výzkumným pracovníkem – juniorem (titul Ph.D. získal maximálně 7 let[1] před datem zahájení mobility nebo má status studenta Ph.D. na PF UK); výzkumným pracovníkem se rozumí akademický nebo vědecký pracovník;
 • po dobu pobytu bude zaměstnancem PF UK;
 • musí mít k dispozici mentora[2] na přijímající instituci.

 Povinnosti výzkumného pracovníka v rámci zahraničního pobytu:

 • měsíční reportování o svém působení na zahraniční instituci;
 • aktivní účast na minimálně jedné konferenci/semináři/workshopu (v případě akce organizované zahraniční institucí se musí jednat o mezinárodní akci);
 • dodržení následné návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru na PF UK (výše úvazku bude sjednána individuálně);
 • uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi na PF UK za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na zahraniční instituci.

 

 

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis;
 • stručný popis výzkumného projektu, na kterém bude uchazeč po dobu svého zahraničního pobytu pracovat včetně: i) stručného popisu zahraničního hostitelského pracoviště a týmu, do kterého by byl uchazeč zapojen a ii) přesného termínu výjezdu do zahraničí; upozorňujeme, že běžná výuka na zahraničním pracovišti je vyloučena.
 • profesní životopis (strukturovaný, včetně přehledu publikační činnosti a dosavadní praxe);
 • souhlasné písemné vyjádření a doporučení od vedoucího pracoviště, na němž výzkumný pracovník na PF UK působí (u doktorandů navíc doporučení školitele).
 • potvrzení od mentora o jeho připravenosti odborně vést uchazeče po dobu jeho pobytu na hostitelské instituci.

 

Kritéria hodnocení projektů:

 

 • splnění formálních kritérií výběrového řízení;
 • obsahová kvalita předloženého projektu a jeho přínos pro uchazeče a jeho pracoviště na PF UK;
 • dosavadní publikační historie uchazeče;
 • kvalita výzkumného týmu hostitelské instituce a mentora.

 

Pořadí zařazení uchazečů do projektu bude na základě zaslaných návrhů vybírat alespoň tříčlenná komise jmenovaná děkanem PF UK, která může pozvat uchazeče na osobní pohovor (případně formou videokonference). O průběhu hodnocení přihlášek bude pořízen písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; pořadí uchazečů a zdůvodnění pořadí. Komise může s ohledem na objem finančních prostředků rozhodnout o přiměřeném časovém krácení délky pobytu na zahraniční instituci. Konečný výběr a písemný protokol schvaluje děkan.

 

Harmonogram vývěrového řízení:

 • vypsání výběrového řízení:  3.5.2022;
 • uzávěrka pro podávání projektů:  3.6.2022;
 • oznámení výsledku: do 18.6.2022;
 • období realizace pobytu: v období mezi srpnem 2022 a listopadem 2022 včetně;
 • návratová fáze musí být ukončena nejpozději 30.června 2023.

 

Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručujte (elektronicky emailem) k rukám JUDr. David Kohouta, Ph.D. (zahraniční oddělení PF UK – international@prf.cuni.cz) do 3.6.2022 23:59 včetně.

 

 

1Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.

[2]Mentorem může být pouze odborník ze zahraničního pracoviště, který měl podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“).