Literatura ke státní doktorské zkoušce v programu „Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda“

Literatura ke státní doktorské zkoušce v programu „Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda“

 

Úvodní poznámka: 

Součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce je seznam nejméně pěti českých a nejméně pěti zahraničních titulů z oboru, které doktorand přečetl. V rámci doplňkové otázky krozpravě, jež je těžištěm státní doktorské zkoušky, představí jeden jím zvolený titul, druhý z jeho seznamu vybere zkušební komise. Debata se povede vždy o jednom českém a jednom zahraničním literárním titulu.  

Seznam schválený oborovou radou představuje vodítko k orientaci mezi učebnicemi a českými a zahraničními knihami věnujícími se základním tématům oboru. Znalost obsahu učebnic se předpokládá, samostatně však při státní doktorské zkoušce prověřována není. Obdobně to platí pro sbírky dokumentů a komentáře. Doktorand může po dohodě se svým školitelem do seznamu odevzdávaného před zkouškou zahrnout rovněž literární tituly další. 

 

Doporučené učebnice: 

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš: Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer, 2019.  

Pavel Holländer: Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.   

Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 2. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 3. vyd. 2020 (zejména ústavní vývoj).   

Jan Filip: Ústavní právo České republiky. 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy České republiky. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 4. vyd. 2003. 

Jan Wintr: Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 6. vyd. 2023.   

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček: Základní práva. Praha: Leges, 2016. 

 

Dokumenty: 

Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. – IV. Praha: Karolinum, 2009. 

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla: Ústava České republiky 1992: Dokumenty a ohlasy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

 

Komentáře: 

Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna a kol.: Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.  

Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, Jindřiška Syllová: Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2. vyd. 2016. 

Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek a kol.: Ústava České republiky. Komentář. Praha: Leges, 2010. 

    

Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kol.: Listina základních práv a svobod. Praha: C. H. Beck, 2020. 

Jan Kratochvíl, Zdeněk Kühn, David Kosař, Jiří Kmec: Listina základních práv a svobod. Velký komentář. Praha: Leges, 2022.   

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2. vyd. 2023. 

 

Jiří Kmec, David Kosař, Jan Kratochvíl, Michal Bobek: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. 

 

Doporučená tuzemská literatura kzákladním tématům oboru: 

Jan Broz, Jan Chmel: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace. Praha: Leges, 2017. 

Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 

Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.): Ústavní kontinuita České republiky s československou ústavní tradicí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 

Helena Hofmannová: Útěk před demokracií. Praha: Auditorium, 2020.  

Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 2. vyd. 2006. 

Božena Komárková: Původ a význam lidských práv. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 

Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014. 

Jan Kysela: Dělba moci jako součást věčného hledání dobré vlády. Praha: Leges, 2019. 

Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí. Praha: Leges, 2016.   

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel: Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2018. 

Martin Madej: Meze základních práv v České republice. Praha: Leges, 2018. 

Pavel Molek: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita, 2014.  

Pavel Molek: Základní práva. Sv. první. Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Pavel Molek: Základní práva. Sv. druhý. Svoboda. Praha: Wolters Kluwer, 2019.  

Pavel Ondřejek: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012. 

Jana Ondřejková: Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2018. 

Radek Píša: Soudcokraté, zachránci a byrokrati. Praha: Leges, 2018. 

Ondřej Preuss: Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii? Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.    

Maxim Tomoszek: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015. 

 

Vybrané tituly zahraniční literatury k základním tématům oboru: 

Bruce Ackerman, Richard Albert (eds.): Revolutionary Constitutionalism, Hart Publishing, 2020. 

Robert Alexy: Theorie der Grundrechte. Suhrkampf Verlag, 8. vyd. 1986, resp. A Theory of Constitutional Rights.Oxford University Press, 2010. 

Hannah Arendtová: O revoluci. Praha: Oikoymenh, 2012. 

Aharon Barak: Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012,  

Nick W. Barber: The Constitutional State. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

Paul Blokker: New Democracies in Crisis? London: Routledge, 2014.  

Grainne De Búrca, Joseph H. H. Weiler (eds.): The Worlds of European Constitutionalism, Cambridge University Press, 2012 

Albert Venn Dicey: The Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund, 1982. 

Petra Dobner, Martin Loughlin (eds.): The Twilight of Constitutionalism? Oxford: Oxford University Press, 2012. 

Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton: The Endurance of National Constitutions. New York: Cambridge University Press, 2009. 

Ingrid Ellen, Justin Steil (eds.): The Dream Revisited; Contemporary Debates About Housing, Segregation, and Opportunity. Columbia University Press, 2019. 

John Hart Ely: Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review. Cambridge, Massachussets, and London, England: Harvard University Press, 1980.   

Scott Gordon: Controlling the State. Constitutionalism form Ancient to Today. Cambridge, Massachussets, and London, England: Harvard University Press, 2002. 

Dieter Grimm: Constitutionalism: Past, Present and Future. Oxford: Oxford University Press, 2016.  

Stephen Holmes: Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy. The University of Chicago Press, 1995. 

Artur Jacobson, Bernhard Schlink (eds.): Weimar: A Jurisprudence of Crisis. University of California Press, 2000. 

Alexandra Kemmerer, Christoph Möllers, Dieter Grimm (eds.): Human Dignity in Context: Explorations of a Contested Concept. Nomos, 2017. 

Martin Kriele: Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. Stuttgart – BerlinKöln: Kohlhammer, 6. vyd. 2003. 

Will Kymlicka: Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press, 1995.  

Karl Loewenstein: Verfassungslehre. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2. vyd. 1969. 

Martin Loughlin: Foundations of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

Martin Loughlin, Neil Walker (eds.): The Paradox of Constitutionalism. Constitutional Power and Constitutional Form. Oxford: Oxford University Press, 2007.    

Susanna Mancini, Michel Rosenfeld (eds.): The Conscience Wars: Rethinking the Balance between Religion, Identity, and Equality. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 

Bernard Manin: The Principles of Representative Government. Cambridge University Press, 1997. 

Kai Möller: The Global Model of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2012.  

Christopher Möllers: Die drei Gewalten. Legitimation der Gewaltengliederung in Verfassungsstaat, Europäischer Integration und Internationalisierung. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2008, resp. The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

Miguel Poiares Maduro, Marlene Wind (eds.): The Transformation of Europe. Twenty-Five Years On. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 

Radoslav Procházka: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.  

Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.  

Carl Schmitt: Verfassungslehre. Berlin: Duncker & Humblot, 9. vyd. 2003, resp. Constitutional Theory. Duke University Press Books, 2008. 

Eric Stein: Thoughts from a Bridge: A Retrospective of Writings on New Europe and American Federalism. University of Michigan Press, 2000. 

Chris Thornhill: A Sociology of Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective. Cambridge University Press, 2011.  

Maurice J. C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund, 2. vyd. 1998. 

Jeremy Waldron: Political Political Theory. Essays on Institutions. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2016. 

Lorenzo Zucca: Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA. Oxford: Oxford University Press, 2008.  

 

V Praze dne 12. března 2024 

 

    prof. Jan Kysela, garant