Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů?

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů?

(např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)

Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.

V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

  • na podatelnu fakulty
  • na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • datovou schránkou
  • poštou.

Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde.

Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium).

 

Jak se bude řešit, když student PO ukončení nouzového stavu nebude mít možnost využít ani jednu z možností, kterou uvádíte, tzn. dojít do podatelny, mail s elektronickým podpisem, poštu a pod. třeba z důvodu hospitalizace v nemocnici, karantény, nemoci?

Řešení: Institut prominutí zmeškání lhůty lze použít i po skončení nouzového stavu. Klíčové je, aby student podal odvolání + žádost o prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů ode dne, kdy mu odpadne překážka, která mu v tom bránila. Dejme tomu, že nouzový stav skončí 15.4., pokud student nemá žádnou jinou překážku, měl by podat odvolání + žádost o prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů od tohoto skončení.

Pokud je ale např. hospitalizován, začne se mu lhůta 15 dnů počítat až od chvíle, kdy mu hospitalizace skončí.

Příklad: Studentovi X skončí hospitalizace dne 15.5., od tohoto dne má 15 dnů na podání odvolání (dodá – odvolání + žádost o prominutí zmeškání lhůty, ke které doloží potvrzením o hospitalizaci). Důležité je vždy doložit důvod pro zmeškání lhůty.