IV. ročník soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2022

foto

IV. ročník soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2022

Dne 29. dubna 2022 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil v pořadí již IV. ročník mezinárodní soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení pod jednotícím tématem Civilní právo a nové technologie. Jejím účelem bylo shodně jako v případě předchozích ročníků setkání iniciované katedrou občanského práva především interních doktorandů z oborů soukromého práva (občanské právo včetně civilního procesu, obchodní právo, pracovní právo, mezinárodní právo soukromé a procesní), dále evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, včetně historických souvislostí těchto oborů, a prezentace jejich výzkumné činnosti.

Konference byla zahájena v dopoledních hodinách úvodními slovy organizátorů, na které navázali prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva, a prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., z katedry občanského práva.

Programově byla konference koncipována do dvou dopoledních a dvou odpoledních částí, rozdělené společným obědem, kde jednotlivé části měly vždy svůj převažující jednotící motiv. Dopoledne se vystupující zaměřili nejprve na regulaci práva a nových technologií a na propojení vymezených otázek občanského práva, rodinného práva, pracovního práva a infomačních technologií, resp. umělé inteligence V odpoledním bloku pak byly příspěvky zaměřeny do oblasti obchodních korporací, na nefiskální část finančního práva a na vliv moderních technologií na civilní proces. V každém vystoupení byl zřejmý individuální a odborně specifický přístup ke zpracování daného tématu, který vždy uvozoval navazující odbornou diskusi.

Konference byla zakončena vyhlášením ceny Civilistický pábitel, kterou za přednesený příspěvek pod názvem „Editace lidského genomu a odpovědnost za genom vlastních potomků: budou geneticky upravené děti žalovat své rodiče?“ získala JUDr. Barbora Havlíková, LL.M., z katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Úspěšná konference, které se účastnili na čtyři desítky doktorandů nejen z právnických fakult v České republice, ale i ze Slovenska, přivítala rovněž některé významné osobnosti recentní právní vědy, stejně jako představitele právnických profesí. Partnerem konference bylo i pro letošní ročník vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., které se bude podílet na publikačním výstupu z konference. Smysl konference, kterým bylo vytvoření příležitosti i pro neformální setkání mladých začínajících právních vědců z oborů soukromého práva a s ním souvisejících právních disciplín a pro tvorbu vzájemných profesních kontaktů, se podařilo naplnit.

JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.

Katedra občanského práva Právnické fakulty UK

organizátoři konference

 

Program konference