Interní projekt „Revitalizace společných prostor na PF UK: Architektura právu“ již zná své vítěze

foto

Interní projekt „Revitalizace společných prostor na PF UK: Architektura právu“ již zná své vítěze

Ve snaze o vytvoření moderních prostor pro neformální setkávání studujících, vyučujících i zaměstnanců Právnické fakulty UK jsme se jako první z kroků revitalizace celé fakulty rozhodli realizovat interní projekt s názvem Revitalizace společných prostor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy: Architektura právu. Navázali jsme spolupráci se čtyřmi školami architektonického zaměření, jejichž studenti a studentky zpracovali koncepční námětové studie možných úprav, konkrétně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Vysokým učením technickým v Brně a Technickou univerzitou v Liberci. Krom posledně jmenované byly z každé školy vybrány tři nejlepší studentské práce, které splnily formální náležitosti a byly předloženy hodnotící komisi. Mezi hodnotící kritéria patřila návaznost na práci architektů Kotěry a Machoně, kteří stojí za výslednou podobou školy, dále koncepčnost, kreativita, plnění vize moderního prostoru pro setkávání, přívětivost pro uživatele, náročnost realizace, soulad s udržitelným rozvojem, jakož i kvalitní úroveň zpracování a dobrá úroveň prezentace.

Hodnotící komise rozhodla o tom, že vítězným návrhem se stala práce Kristýny Lipovské z Vysokého učení technického v Brně, kterou studentka zpracovala pod vedením Ing. arch. Viktora Svojanovského. Komisi zaujal zejména autorčin celostní koncept navržených úprav a její komplexní pojetí prostor fakulty, kam se při zachování původních klíčových prvků nebála zakomponovat i elementy nové a svou povahou výjimečné, ve snaze scelit vše do jednoho sourodého celku, což se jí dle názoru komise zdařilo právě i díky citlivému přístupu a správnému „nacítění“ atmosféry budovy. Autorka vítězného návrhu v předložené práci uvedla, že „návrh byl inspirován snahou o odlehčení přísných geometrických systémů, které jsou do budovy vetknuty, a zároveň přináší pocit povznesení se nad tíhou zodpovědnosti a rozhodování v oblasti práva“. V této souvislosti pak komise ocenila právě nadhled, který z návrhu vyplývá, ale i kultivovaný projev, čistotu a střídmost předložené studie, a v neposlední řadě i zajímavou práci se světlem a světelnými efekty, byť v praxi jen obtížně realizovatelnou s ohledem na památkově chráněný charakter budovy a tím daná specifika. I v pořadí druhé a třetí místo získaly práce studentů a studentek Vysokého učení technického v Brně, konkrétně návrh Lucie Keblovské na místě druhém a práce Zdeňka Tulise (oba též pod vedením Ing. Arch. V. Svojanovského) na místě třetím, který se ovšem o toto místo podělil s Marií Peršalovou z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (práce pod vedením Ing. arch. Michaela Baránka).

Spolupráce se školami přinesla fakultě řadu podnětů. Žádný z projektů sice nemůže být realizován jako celek, ale myslím, že nám otevírají oči v tom, jak můžeme pojmout budoucnost naší budovy. Všechny v projektu vytvořené koncepční námětové studie budou představeny veřejnosti na květnové vernisáži na půdě PF UK, jejíž součástí bude i setkání s autorkami a autory vítězných prací. Představení bude zasazeno do širší debaty o proměně školy v dlouhodobém horizontu s přihlédnutím k aktuálním potřebám a s respektem k udržitelnému rozvoji.

Za nesmírně důležité považuji to, že jsme získali pohled studentů a studentek. Studující architektonicky a designově orientovaných oborů hledali co nejlepší pojetí společných prostor fakulty očima těch, komu jsou tyto prostory nejvíce určeny: studentů a studentek. Společné prostory totiž nejvíce slouží právě studujícím, ti v nich tráví nejvíce času. Proto jsem opravdu ráda, že hlas této generace slyšíme. Ale samozřejmě jsme na ostatní nezapomněli: to, aby zazněl i hlas vyučujících či zaměstnanců bylo zajištěno díky vedení všech prací zkušenými vyučujícími příslušných oborů. A i v dalších krocích budou reflektovány podněty od každého z vás.

Všem zúčastněným patří velké díky!

JUDr. Věra Honusková, PhD.
proděkanka pro rozvoj fakulty

 

Vítězný návrh ZDE