Informace ke lhůtě pro konání státní rigorózní zkoušky

Informace ke lhůtě pro konání státní rigorózní zkoušky

S ohledem na nejasnosti, které vyvstaly ohledně možného prodloužení lhůty pro konání státní rigorózní zkoušky, jsem se obrátil na rektorát Univerzity Karlovy se žádostí o vyjasnění této otázky. Na základě sdělení rektorátu vydávám tuto informaci.

Podle čl. 4 odst. 10 Rigorózního řádu UK platí, že státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let ode dne sdělení, že název a základní osnova rigorózní práce byly schváleny. Tato lhůta se uplatňuje u uchazečů, kteří podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce od 1. ledna 2017.

Na uchazeče, kteří podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce do 31. prosince 2016 dopadá čl. 9 odst. 2 Rigorózního řádu UK, podle kterého platí, že „[s]tátní rigorózní zkoušku lze na základě přihlášky podané před účinností tohoto řádu konat nejpozději do čtyř let od jeho účinnosti.“. Tato lhůta uplyne dne 1. ledna 2021 a nebyla univerzitou prodloužena v důsledku koronavirové pandemie.

Jsem si vědom komplikací, které mohly nastat v důsledku koronavirové pandemie, proto fakulta bude k uchazečům přistupovat co nejvstřícněji tak, aby bylo možné obhajobu v uvedené lhůtě uskutečnit. Nicméně s ohledem na to, že lhůta pro konání státní rigorózní zkoušky činí 3 měsíce ode dne odevzdání rigorózní práce k obhajobě, apeluji na uchazeče, kterých se tato situace týká, aby se práci snažili odevzdat do konce září 2020.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan