Informace k možnostech ukrajinských studentů studovat doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy/Інформація про можливості українських студентів навчатися в докторантурі на юридичному факультеті Карлового університету

Informace k možnostech ukrajinských studentů studovat doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy/Інформація про можливості українських студентів навчатися в докторантурі на юридичному факультеті Карлового університету

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás s informacemi o možnostech studia možnostech studia občanů Ukrajiny, kteří utekli na naše území v důsledku válečného konfliktu (dále jen „uchazeči z Ukrajiny“)  v doktorském studiu na naší fakultě:

1. V případě zájmu uchazeče z Ukrajiny o doktorské studium na naší fakultě je možné do 30. dubna 2022 (včetně) podat přihlášku do doktorského studijního programu „Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context. Detailní informace o přijímacím řízení jsou dostupné zde: https://www.prf.cuni.cz/en/phd-programme/admissions-phd. Studium v tomto programu probíhá v anglickém jazyce. Přihlášku do tohoto programu je třeba doporučit i zájemcům o případný „přestup“ s tím, že již vykonané zkoušky mohou být (v závislosti na jejich obsahu a formě) na naší fakultě následně uznány.

2. Uchazeči z Ukrajiny jsou vyňaty z povinnosti platit poplatek za přijímací řízení a za studium na naší fakultě. Předpokladem je, že jim byla v České republice přiznána dočasná ochrana (razítko v cestovním pase).

3. Uchazeči z Ukrajiny, kteří podají do 30. dubna 2022 (včetně) přihlášku do doktorského studia na naší fakultě, předloží dokumenty potvrzující jejích status studenta doktorského programu na jejich domovské fakultě na Ukrajině a byla jim Českou republikou přiznána dočasná ochrana (razítko v cestovním pase), budou následně studijním oddělením zařazeni mezi tzv. „freemovery“. Tento status jim umožní jak účast na probíhající výuce, tak i možnost účasti na kursech češtiny, organizovaných Ústavem jazykové a odborné přípravy (https://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk). Freemovery bude možné finančně podpořit stipendiem z Fondu F, který bude dotován ze strany MŠMT.

3. Pro všechny uchazeče z Ukrajiny je zde možnost přihlásit se jak do kombinované formy, tak i do interní formy doktorského studia na naší fakultě. V případě zájmu o interní formu studia se, prosím, obracejte na garanta příslušného doktorského studijního programu.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na proděkana pro doktorské studium (Email: handrlic@prf.cuni.cz) , nebo na p. Ludmilu Páralovou (Email: paralovl@prf.cuni.cz).

S pozdravem

Prof. Jakub Handrlica

proděkan pro doktorské studium

 

UKR:

Шанивнi колеги, пані та панове,

звертаюся до Вас з інформацією про можливості навчання громадян України, які втекли на нашу територію внаслідок війни (далі як „абітурієнти з України“) в докторантурі нашого факультету:

1. Якщо абітурієнт з України зацікавлений навчатися в докторантурі на нашому факультеті,  заяву на навчання в докторантурі за програмою «Теоретичні юридичні науки – право та теорія права в європейському контексті» можливо подати до 30 квітня 2022 року (включно). Детальна інформація щодо процедури вступу доступна тут: https://www.prf.cuni.cz/en/phd-programme/admissions-phd. Навчання за цією програмою проводиться англійською мовою. Подачу заяви на навчання в докторантурі за цiєю програмою також слід рекомендувати i тим, хто зацікавлений у можливому «переведенi з  іншого закладу вищої освіти », з умовою, що вже складені іспити можуть бути (залежно від їх змісту та форми) згодом визнані нашим факультетом.

2. Абітурієнти з України звільняються від обов'язку оплати вступного внеску та оплати за навчання на нашому факультеті. Умовою є, що їм було надано тимчасовий захист на території  Чеської Республiки (штамп у паспорті).

3. Абітурієнти з України, які подадуть заяву на навчання в докторантурі на нашому факультеті до 30 квітня 2022 року (включно), повиннi подати документи, що підтверджують їх статус докторанта на  факультеті в Україні де вони навчались та документи, що підтверджують надання їм тимчасового захисту на території  Чеської Республiки(штамп у паспорті)  в такому випадку будуть навчальним відділом факультету зарахованi до числа так званих «freemovery». Цей статус дозволить їм брати участь в навчаннi яке проходить на факультетi а також мати можливість брати участь у курсах чеської мови, організованих Інститутом мови та професійної підготовки (https://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk ). Freemovers зможуть отримати фінансову підтримку за рахунок стипендії Фонду F, який субсидуватиме Міністерство освіти.

3. Для всіх абітурієнтів з України є можливість подати заяву на навчання в докторантурі як на комбіновану форму, так і на денну форму навчання в докторантурі на нашому факультеті. Якщо вас цікавить денна форма навчання, звертайтеся до гаранта відповідної програми докторантури.

Якщо у вас виникли запитання,  не вагайтесь звернутися до заступника декана - завідувача відділу докторантури (Електронна пошта: handrlic@prf.cuni.cz ) або до панi Людмили Паралової (Електронна пошта: paralovl@prf.cuni.cz )

З повагою

проф. Якуб Гандрліца

заступник декана - завідувач відділу докторантури