Doktorandská konference "Vliv vlastnického práva na životní prostředí a lidské zdraví v éře klimatické změny"

obr

Doktorandská konference "Vliv vlastnického práva na životní prostředí a lidské zdraví v éře klimatické změny"

Ve dnech 19. až 21. června 2024 se ve Výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou uskutečnil další ročník doktorandské vědecké konference, kterou uspořádala Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy za finanční podpory Rektorátu Univerzity Karlovy v rámci grantového projektu SVV 260624/2023.

Hlavním tématem konference byl "Vliv vlastnického práva na životní prostředí a lidské zdraví v éře klimatické změny". Organizátory konference z řad učitelů byli Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., a JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Konference se s rozličnými příspěvky zúčastnilo celkem 11 doktorandů z oboru práva životního prostředí ze tří právnických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého):

  • JUDr. Jana Sehnalová (PF UK): Pozemkové vlastnictví pro(ti) myslivost(i)?
  • Mgr. Kristýna Králová a Mgr. Barbora Pospíšilíková (PF MUNI): Černá stavba pohledem vybraných složek životního prostředí
  • Mgr. Karel Huneš (PF UPOL): Odpovědnost vlastníka při veřejném užívání přírodních statků
  • JUDr. Jakub Kanický (PF UK): Právní aspekty navrhovaného zálohování plastových a kovových nápojových obalů v České republice
  • JUDr. Markéta Škvorová (PF UK): Evidence omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí v katastru nemovitostí
  • Mgr. Markéta Gregorová (PF UK): Vývoj mezinárodního práva sdílení podzemních vod státy ve světle klimatické změny
  • JUDr. Jakub Straka (PF UK): Vlastnické právo v kontextu poměřování veřejných a soukromých zájmů
  • Mgr. Václav Brabec (PF UK): Potřebuje Česká republika zákon o ČHMÚ?
  • JUDr. Piero Orlandin, LL.M. (PF UK): Dopady změny klimatu a odpovědnost států za porušení lidskoprávních závazků – vývoj a budoucí trendy
  • JUDr. Klára Djemel (PF UK): Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí přijímané vlastníky

Součástí konference byl též pěší výlet do Krkonošského národního parku, konkrétně na Čertovy schody, do Modrého dolu a do Obřího dolu se zakončením v centru Pece pod Sněžkou. Účastníci konference měli v rámci terénní exkurze možnost poznat fungování řady institutů z odvětví práva životního prostředí v praxi (např. ochranné podmínky národního parku, klidová území národního parku, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ochrana krajinného rázu, územní plánování a výstavba v ochranném pásmu národního parku), a to i díky výkladu Prof. Damohorského a doc. Stejskala.

Konference poskytla prostor k mnoha zajímavým diskusím nad různými tématy a významně tak přispěla k rozvoji vědeckého poznání v mnoha oblastech práva životního prostředí. Zároveň svým účastníkům poskytla příležitost navázat nové kontakty. Doktorandi také díky prezentaci svých příspěvků získali zpětnou vazbu ke svému výzkumu. Výstupem konference bude konferenční sborník.

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí  
organizátoři konference