Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na katedře zdravotnického práva

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na katedře zdravotnického práva

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na katedře zdravotnického práva

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)
 • jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou v oboru práva výhodou
 • nejméně 7 let praxe v oboru práva; praxe v oblasti zdravotnického práva výhodou
 • pedagogická a vědecká činnost v oblasti zdravotnického práva
 • doložitelná aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • publikační činnost s vyznačením 5 nejvýznamnějších publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2022

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • koncepci pedagogické činnosti zajišťované katedrou zdravotnického práva (povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) v rámci uskutečňovaných studijních programů, zejména magisterského studijního programu Právo a právní věda (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021)
 • koncepci vedení a rozvoje katedry zdravotnického práva s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci
 • vyjádření ke způsobu naplňování cílů v návrhu Strategického záměru PF UK na roky 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2021-07/Strategicky_zamer_2021-2025.pdf)

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 4. září 2022 personálnímu oddělení na e-mail zichova@prf.cuni.cz.                                  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

 

---------------------

 

 

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University 

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 

invites applicants to take part in an  

open hiring procedure 

regarding one position as an academic – Head of the Department of Medical Law

 

Requirements: 

 • Completed university master´s degree in law; scholarly degree (CSc., Dr., Ph.D.); 
 • Granted associate professorship or full professorship in law is an advantage;  
 • At least 7 years of legal practice; experience in medical law is an advantage; 
 • Teaching and research activities in medical law; 
 • Provable proficiency in one international (world) language; competence in another international language is an advantage; 
 • Non-existence of a work-load at another university exceeding 8 hours a week; alternatively, the termination of such work-load in the case of success in the hiring procedure; 
 • The list of publications where 5 most significant scholarly publications will be highlighted along with information indicating their citation references; provable citation index and publications in foreign impact journals is an advantage; 
 • Active participation in Czech and international conferences;
 • Experience in drafting, obtaining and solving research grant projects is an advantage; 
 • Membership in professionally relevant national and international organizations is an advantage. 

 

Expected commencement of employment: October 2022

 

Applicants are to submit: 

 • An application for the position (in the form of a simple letter or a motivation letter); 
 • Professional curriculum vitae; 
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees; 
 • An outline of their scholarly research and teaching experience; 
 • A project of teaching subjects for which the Department of Medical Law is to be responsible (obligatory, elective and optional subjects) within the implemented study programmes, focussing on the master´s programme in Law and Jurisprudence (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021) 
 • A design of the development and management of the Department of Medical Law with a special focus on human resources development, scholarly activities and international cooperation;  

 

Applications along with all attachments are to be delivered by 4th September 2022 to the Personnel Department to email zichova@prf.cuni.cz.                                 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Dean