Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka (postdoktoranda)/ akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka (postdoktoranda)/ akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka (postdoktoranda)/ akademické pracovnice (postdoktorandky) na Katedře národního hospodářství na pracovní úvazek 1,0 stanovené týdenní doby.

Vybraný uchazeč/ka bude členem výzkumného týmu vedeného Dr. Svenem Hoeppnerem a financovaného z projektu Grantové agentury ČR “Human-Machine Transactions: Behavioral Micro-foundations and Legal Implications”. Předpokládaní délka úvazku je čtyři roky. Náplň práce sestává primárně z řešení předmětného výzkumného projektu, sekundárně z výuky a řešení vlastní výzkumné agendy.

Požadavky:

uchazeč získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent) nejpozději 4 roky před 1. lednem 2024; u osob pečujících o nezletilé děti se do tohoto limitu nezapočítává období strávené na mateřské a rodičovské dovolené; u osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, se nezapočítává doba pracovní neschopnosti a jiné obdobné dlouhodobé zákonné překážky výkonu práce [např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka / blízkou osobu];

 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • pedagogická a vědecká činnost;
 • odborná specializace v experimentální ekonomii nebo experimentální ekonomické analýze práva, včetně doložených praktických zkušeností s designem, programováním, organizací a zpracováním výsledků laboratorních experimentů;
 • odborná publikační činnost; publikace v angličtině a v impaktovaných časopisech výhodou.

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2024.

 

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a zkušenosti v oblasti designu výzkumu v experimentální ekonomii, včetně programování (zTree atd.);
 • schopnosti v oblasti analýzy a vizualizace dat, nejlépe v R;
 • kvalita a kvantita výsledků výzkumu uchazeče s ohledem na délku praxe ve výzkumu;
 • za plus je považována znalost ekonomické analýzy práva nebo empirických právních studií;
 • motivace pro výzkumný projekt a potenciál přínosu pro katedru a fakultu.

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma stručného motivačního dopisu);
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • přehled publikací;
 • přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, v případě doposud neukončeného doktorského studia potvrzení o vykonané státní doktorské zkoušce. Doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 9. 11. 2023 zašlou uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz.

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan