Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře správního práva a správní vědy

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře správního práva a správní vědy

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

výběrové řízení

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/akademické pracovnice (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na Katedře správního práva a správní vědy, každé na pracovní úvazek 0,50.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva,
 • zahájení nebo absolvované doktorské studium (titul Ph.D.),
 • pedagogická nebo vědecká činnost v oboru správního práva a správní vědy,
 • znalost českého jazyka úroveň C 1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka výhodou,
 • publikační činnost v oboru, prokazatelná zkušenost s publikováním v periodikách indexovaných v databázích Wos a Scopus velkou výhodou,
 • profilace v oblasti veřejného práva s potenciálem zapojení do mezinárodních projektů (např. digitalizace, umělá inteligence, migrace, smart cities) velkou výhodou,
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelstvím grantových projektů výhodou,
 • zkušenost s organizací a realizací mezinárodních konferencí a workshopů výhodou.

Předpokládaný nástup: říjen 2023

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • přehled publikací

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 10. června 2023 personálnímu oddělení na e-mail zichova@prf.cuni.cz

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan


 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

open hiring procedure

regarding two part-time (0.5 FTE) position as an academic (lecturer or assistant professor) at the Department of Administrative Law and Administrative Science

 

Requirements:

 • Completed university degree in law;
 • Completed or ongoing doctoral study (Ph.D. degree);
 • Pedagogical and research experience in administrative law;
 • Czech language proficiency at C1 level required; competence in the English language and one more foreign language is an advantage;
 • Publications focusing on administrative law; provable publishing experience in periodicals indexed in the WoS and Scopus databases is an advantage;
 • Research focus on issues of public law, which have potential to be successful in international project schemes (for example digitalisation, artificial intelligence, migration, smart cities) is an advantage;
 • Experience in formulating, obtaining and solving grant projects is an advantage;
 • Experience in organizing and/or managing international conferences and workshops is an advantage.

Expected commencement of work: October 2023

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving completion of their university education;
 • An outline of their teaching and research experience;
 • A list of publications.

Applications along with all attachments are to be delivered electronically by 10 June 2023 to the Personnel Department at e-mail zichova@prf.cuni.cz

 

                    prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Dean