Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře občanského práva

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře občanského práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (asistenta/asistentky, odborného asistenta/odborné asistentky) na Katedře občanského práva na pracovní úvazek 1,0 pracovní doby.

Požadavky:
•    vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo a právní věda
•    probíhající či absolvované doktorské studium (titul Ph.D.)
•    pedagogická a vědecká činnost v oboru občanské právo procesní
•    znalost českého jazyka na úrovni C1 
•    doložitelná znalost jednoho světového jazyka 
•    publikační činnost v civilním procesním právu
•    zkušenost s formulací, získáváním a ředitelstvím grantových projektů výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2023

Uchazeči/uchazečky předloží:
•    přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
•    strukturovaný životopis
•    doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech
•    přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
•    seznam publikací

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 10. září 2023 personálnímu oddělení na 
e-mail zichova@prf.cuni.cz.                                

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan