Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře mezinárodního práva

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na Katedře mezinárodního práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení


na obsazení 2-3 míst vědeckých pracovníků, vědeckých pracovnic
na Katedře mezinárodního práva
v rámci Univerzitního centra pro konfliktní
a postkonfliktní studia (UNCE24/SSH/039)

na pracovní úvazek v celkové výši až 2,4
stanovené týdenní pracovní doby. 

 

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo a právní věda či v oboru blízkém
 • absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru mezinárodní právo, trestní právo či v oboru blízkém
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • publikační činnost v kvalitních časopisech (Web of Science, Scopus) výhodou
 • zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů a s účastí v nich výhodou

Předpokládaný nástup: duben-květen 2024

Uchazeči/uchazečky předloží:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech
 • seznam publikací

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 15. března 2024 personálnímu oddělení na e-mail personalni@prf.cuni.cz.

Ústní pohovory jsou plánovány na druhou polovinu března 2024.       


                        

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan

 

 


 

Dean of the Faculty of Law, Charles University
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

Call for Vacancy to fill 2-3 positions of junior researchers

at the Department of International Law

within the University Centre for Conflict and Post-Conflict Studies (UNCE24/SSH/039)

for a total of up to 2.4 set weekly working hours. 

 

Demands:

 • Master's degree in law and jurisprudence or in a related field
 • completed doctoral studies (Ph.D.) in the field of international law, criminal law or in a related field
 • knowledge of English at C1 level
 • Publication in high-quality journals (Web of Science, Scopus) is an advantage
 • Experience with the submission of grant projects and participation in them is an advantage

Expected starting date: April-May 2024

Candidates shall submit:

 • Motivation letter
 • Curriculum vitae
 • Documents proving that the completion of the university
 • List of publications

Applicants shall send all the materials to the HR Department of the Faculty of Law by 15 March 2024 by e-mail personalni@prf.cuni.cz.  

Oral interviews are planned for the second half of March 2024.


                        

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
dean