Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda / vědecké pracovnice - postdoktorandky na katedře národního hospodářství

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda / vědecké pracovnice - postdoktorandky na katedře národního hospodářství

Vědecký pracovník - postdoktorand na katedře národního hospodářství

Zaměření: Data Science, vývoj predikčních a klasifikačních algoritmů

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda / vědecké pracovnice - postdoktorandky na plný pracovní úvazek na katedře národního hospodářství

Katedra národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy hledá kandidáty na pětiletou pozici na postdoktorandské úrovni s nástupem od jara 2023. Hledáme kandidáty s odbornou kapacitou v Data Science/informatice, se zájmem o výzkum na pomezí práva, ekonomie, informatiky a datové analýzy. Jediným požadovaným jazykem je angličtina.

Vybraný uchazeč/ka bude členem výzkumného týmu vedeného Dr. Svenem Hoeppnerem a financovaného z projektu Grantové agentury ČR “Human-Machine Transactions: Behavioral Micro-foundations and Legal Implications”.  Hlavním cílem projektu je kvantifikovat, jak se mění lidské chování, když je umělá inteligence zapojena do sociálních dilemat a koordinačních problémů. Za tímto účelem bude skupina provádět laboratorní a online experimenty, které zahrnují predikční a klasifikační algoritmy pro automatizovaná rozhodnutí v ekonomických hrách a analyzují změny chování lidských subjektů v přítomnosti AI.

Pracovní náplň sestává z:

 • Vývoj predikčních a klasifikačních algoritmů pro automatizované rozhodování v ekonomických experimentech;
 • Práce na návrhu, kódování a implementaci laboratorních a online experimentů;
 • Předběžná registrace experimentálních studií, včetně ex-ante power analysis a postupu analýzy dat;
 • Koordinace a účast na analýze dat ve výzkumném týmu;
 • Psaní, šíření a publikování výzkumných prací ve výzkumném týmu;
 • Prezentace výsledků na konferencích;
 • Pomoc s administrativními úkoly a řízením projektu;
 • Vlastní výzkumná agenda;

Jedná se o pozici na plný úvazek (1.0 FTE) na úrovni vědeckého pracovníka - postdoktoranda (VP2). Zdroj financování omezuje okruh kandidátů na osoby, které splní definici postdoktoranda. (Viz požadavky na uchazeče; pokud vybraný uchazeč nezíská titul Ph.D. v okamžiku nástupu do zaměstnání, bude dočasně zařazen na pozici vědeckého pracovníka (VP1).)  Datum nástupu je mezi 14. únorem a 1. dubnem 2023 ; individuálním okolnostem je možné vyhovět.

Požadavky na uchazeče:

 1. Uchazeč získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent v zahraničí) nejpozději 8 let před nástupem; u osob pečujících o nezletilé děti se do tohoto limitu nezapočítává období strávené na mateřské a rodičovské dovolené; u osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, se nezapočítává doba pracovní neschopnosti a jiné obdobné dlouhodobé zákonné překážky výkonu práce [např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka / blízkou osobu].
 2. Uchazeč získal Ph.D. titul v oboru Data Science, Ekonomie, Právo nebo souvisejícím oboru nejpozději do nástupu do zaměstnání, nebo lze očekávat, že jej získá do 30. září 2023;
 3. Prokázaná schopnost a nejlépe zkušenost ve vývoji predikčních a klasifikačních algoritmů.

Hodnotící kritéria:

 • Odborné znalosti a zkušenosti týkající se Data Science a jejích aplikací pro rozhodování;
 • Kvalita a kvantita výsledků výzkumu uchazeče s ohledem na délku praxe ve výzkumu;
 • Kvalita předložené výzkumné agendy;
 • Za plus je považován zájem o právní otázky, které je možné analyzovat strojovým zpracováním jazyka.;
 • Motivace pro výzkumný projekt a potenciál přínosu pro katedru a fakultu.

 

Požadované dokumenty:

 1. Stručný průvodní dopis popisující odborný profil a motivaci kandidáta (včetně případných omezení nebo zvláštních požadavků);
 2. Akademický  životopis;
 3. Popis aktuální výzkumné agendy;
 4. Ukázku aktuální výzkumné práce (job market paper);
 5. Dva doporučující dopisy (mohou být zaslány přímo uchazečem nebo doporučující osobou na econjobs@prf.cuni.cz);
 6. Ph.D. diplom nebo jiné doklady o vysokoškolském vzdělání (stačí kopie).

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 17. ledna 2023 na email econjobs@prf.cuni.cz. Vybraní uchazeči budou na přelomu ledna/února 2023 pozváni na online pohovory.  Uchazeči z užšího výběru pak budou pozváni k diskuzi svého výzkumu a specifických znalostí a zkušeností.

O katedře:

Katedra národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy se nachází v historickém centru Prahy. Zaměřuje se na výzkum a výuku v oborech ekonomická analýza práva a empirická právní studia. Členové katedry mají mezinárodní zkušenosti a také mezinárodní publikační výsledy

Mimo katedru funguje v Praze širší komunita akademických ekonomů v experimentální ekonomii a aplikované mikroekonomii včetně několika sérií výzkumných seminářů.

Praha je velmi příjemné město k životu, s širokými možnostmi trávení volného času a kulturního vyžití, kvalitní hromadnou dopravou a o něco nižšími životními náklady ve srovnání s jinými evropskými metropolemi.

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan

 


 

 

Postdoctoral Position in Data Science (focused on development of prediction and classification algorithms)

The Dean of the Faculty of Law of Charles University invites applicants to take part in an open hiring procedure regarding one full-time position as Researcher - Postdoc at the Department of Economics

The Department of Economics at the Faculty of Law, Charles University in Prague is seeking candidates for a five-year position on the post-doctoral level, starting Spring 2023. We are seeking candidates who are trained in data science/computer science and who are enthusiastic about the intersection of law, economics, computer science, and data science. English is the only language required.

The Postdoc will join the research group led by Dr. Sven Hoeppner and financed by a Czech Science Foundation project “Human-Machine Transactions: Behavioral Micro-foundations and Legal Implications”. The main goal of the project is to quantify how human behavior changes when artificially intelligent machines are involved in social dilemma situations and coordination problems. To that end, the group will conduct laboratory and online experiments that involve prediction and classification algorithms for automated decisions in economics games and analyze behavior changes of human players in the presence of those robots.

The core duties are:

 • Developing prediction and classification algorithms to be used for automated decisions in economics experiments;
 • Contributing to the design, coding, and implementation of laboratory and online experiments;
 • Pre-registration of experimental studies, including ex ante power analysis and data analysis plans;
 • Coordination of and participation in data analysis in the research team;
 • Co-organizing writing, dissemination, and publication of the ensuing research papers;
 • Reporting results at conferences;
 • Subject to the successful delivery of the project-related research outputs, pursuing own research agenda is welcome and supported (including grant applications);

 

The position is a full-time Researcher - Postdoc („vědecký pracovník - postdoktorand (VP2)“); the funding source restricts the eligibility to candidates at the post-doctoral level.  (See the eligibility criteria; if the selected candidate does not complete the Ph.D. degree by the beginning of her/his employment, she/he will be temporarily employed at a lower position (VP1).) The starting date is between February 14 and April 1, 2023, although individual circumstances can be accommodated.

The applicants must satisfy the following eligibility criteria:

 1. The candidate received his/her PhD degree (or foreign equivalent) not more than 8 years prior to the start of employment; the 8-year requirement is extended in individual circumstances to allow for maternal/paternal leaves of absence, long-term illnesses and similar obstacles to work;
 2. A  Ph.D. degree in Data Science, Economics, Law, or related fields, earned by the beginning of employment, or the candidate must be on track to complete the Ph.D. degree by September 30, 2023;
 3. Demonstrated ability and, preferably, expertise in developing prediction and classification algorithms.

The selection committee will evaluate the candidates based on the following criteria:

 • Expertise and experience regarding data science for decision making/computer science;
 • The quality and quantity of the candidate’s research output, taking into account the years of research experience;
 • The quality of the presented research agenda;
 • An interest in problems from a legal context that may be tackled with natural language processing is considered a plus;
 • Motivation in the research project and potential for contribution to the Department and the Faculty.

 

The applicants should submit the following documents to econjobs@prf.cuni.cz:

 1. A brief cover letter describing the candidate’s background and motivation (including any constraints or special requirements);
 2. curriculum vitae;
 3. a description of your current research agenda or relevant achievements under recent employment or study;
 4. two letters of recommendation (can be submitted by the applicant or directly by the referees  to econjobs@prf.cuni.cz);
 5. PhD diploma or other proofs of higher education (copies suffice).

Application deadline: January 17, 2023. Selected candidates will be interviewed in late January/early February 2023, online. Short-listed candidates will then be invited to discuss the research project and their specific contributions in more detail.

 

About the department:

The Department of Economics at the Faculty of Law, Charles University is located in the historical center of Prague. It focuses on research and teaching in the fields of Law and Economics or Empirical Legal Studies. The members have an international background as well as a publication record.

Beyond the department, there is a larger community of experimental economists in Prague and several relevant seminar series.

Prague is one of the most livable cities with a wide range of free-time options and amenities and cultural opportunities, good public transport, and a somewhat lower cost of living compared to other European capitals.

 

 

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Dean