Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře pracovní práva a práva sociálního zabezpečení

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře pracovní práva a práva sociálního zabezpečení

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře pracovní práva a práva sociálního zabezpečení

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)
 • jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení výhodou
 • nejméně 7 let praxe v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení práva
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení práva
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • publikační činnost s vyznačením 5 nejvýznamnějších publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2024
 

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech (pouze v případě, že vzdělání nebo hodnosti nebyly získány na Univerzitě Karlově)
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • koncepci pedagogické činnosti zajišťované Katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení práva (povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) v rámci uskutečňovaných studijních programů, zejména magisterského studijního programu Právo a právní věda 
 • koncepci vedení a rozvoje Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení práva s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci
 • vyjádření ke způsobu naplňování cílů ve Strategickém záměru PF UK na roky 2021-2025 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 30. dubna 2024 personálnímu oddělení na e-mail personalni@prf.cuni.cz.   

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 


 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an OPEN HIRING PROCEDURE regarding one position as an academic – Head of the Department of Labor Law and Social Security Law

Requirements:

 • Completed university master´s degree in law; scholarly degree (CSc., Dr., Ph.D.);
 • Granted associate professorship or full professorship in labor law and social security law is an advantage;
 •  At least 7 years of practice in the area of labor law and social security law;
 • Teaching and research activities in labor law and social security law;
 • Proficiency in one international language, proficiency in second international language is an advantage;
 • Non-existence of a work-load at another university exceeding 8 hours a week; alternatively, the termination of such work-load in the case of success in the hiring procedure;
 • The list of publications where 5 most significant scholarly publications will be highlighted including information on citation index; substantiated citation index and publications in international journals with impact factor is an advantage;
 • Active participation in Czech or international conferences;
 • Experience in drafting grant projects, obtaining grant project funding and investigating such projects is an advantage;
 • Membership in Czech and international organisations significant in the given field is an advantage.

Expected commencement of employment: October 2024

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter or a motivation letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees (to be submitted only if the education was completed at a university other than Charles University and scholarly degrees were granted by a university other than Charles University);
 • An outline of their teaching experience and scholarly research;
 • A project of teaching subjects for which the Department of Labor Law and Social Security Law has been responsible (obligatory, elective and optional subjects) within the implemented study programmes, focusing on the master´s programme in Law and Jurisprudence (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021);
 • A design of the management and development of the Department of Labor Law and Social Security Law with a special focus on human resources development, research activities and international cooperation;
 • Response to the mode of fulfilment of objectives stated in the Strategic Plan of the Law Faculty for 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2021-07/Strategicky_zamer_2021-2025.pdf)

Applications along with all attachments are to be delivered by 30 April 2024 to the Personnel Department to email personalni@prf.cuni.cz.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D