Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademického pracovníka/akademické pracovnice na Katedře právních dějin

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademického pracovníka/akademické pracovnice na Katedře právních dějin

V  Praze dne 22.3.2023 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje 

v ý b ě r o v é     ř í z e n í 

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/akademické pracovnice (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na Katedře právních dějin pro obor římské právo a obor právní dějiny na pracovní úvazky ve výši 0,50 pracovní doby a 0,50 pracovní doby.  

 

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo a právní věda 
 • absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) 
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru římské právo / právní dějiny 
 • znalost českého jazyka na úrovni C1  
 • doložitelná znalost druhého světového jazyka  
 • publikační činnost v oboru římské právo / právní dějiny 
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou 
 • znalost latiny 

Předpokládaný nástup: říjen 2023 

Uchazeči/uchazečky předloží: 

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu) 
 • strukturovaný životopis 
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech 
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti 
 • seznam publikací 
 • vyjádření ke koncepci pedagogické a vědecké činnosti v rámci oborů zajišťovaných Katedrou právních dějin (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 24. dubna 2023 personálnímu oddělení na email zichova@prf.cuni.cz.                                 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.