Děkan PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Ombudsman/ombudsmanka fakulty

Děkan PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Ombudsman/ombudsmanka fakulty

Hlavní okruhy působnosti:

 • Podílí se na úpravě pravidel pro vytváření kolegiálního prostředí (well-being) na fakultě v návaznosti na zřízení funkce ombudsmana a obhájení nových pravidel před orgány fakulty.
   
 • Vyřizuje podněty či stížnosti členů akademické obce a zaměstnanců PF UK, které se týkají neetického jednání, diskriminace, šikany nebo jiných forem nevhodného chování.
   
 • Provádí koordinační, konzultační, metodickou a osvětovou činnost v oblasti prevence nežádoucího jednání specifikovaného výše.

 

Požadavky na uchazeče/uchazečku

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání a profesní zkušenosti, které dávají záruku, že ombudsman/ombudsmanka bude schopen/schopna kompetentně zastávat svoji agendu (výhodou je zejména praxe v oblasti psychologie, psychoterapie, krizové intervence, mediace, řešení sporů apod.).
   
 • Předložení návrhu koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky v rozsahu max. 3 stran A4, obsahující vymezení pravomocí ombudsmana/ombudsmanky a zásad jeho/její činnosti (pozice se nyní vytváří, proto chceme, aby se na jejím ustavení uchazeč/ka spolupodílel/a).
   
 • Požadované dokumenty: strukturovaný životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, návrh koncepce činnosti.

 

Smluvní podmínky

Pracovní poměr na zkrácený pracovní úvazek (bude nastaveno podle schválené koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky, další změny jsou možné po dohodě na základě prvních zkušeností s fungováním pozice).

 

V případě Vašeho zájmu o danou pozici zašlete požadované doklady na e-mail: zichova@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 20. března 2022.

Výběrová komise jmenovaná děkanem fakulty zhodnotí způsobilost uchazečů a proveditelnost jejich koncepce. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí, během kterého představí sebe a svůj návrh koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky. Na základě toho výběrová komise doporučí přijetí některého z uchazečů do pracovního poměru.

Nástup do pracovního poměru se předpokládá v dubnu 2022.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby Univerzita Karlova zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na https://cuni.cz/UK-9056.html. Univerzita Karlova si vyhrazuje právo nepřijmout do pracovního poměru žádného z uchazečů.

 

 

 

V Praze 17.2.2022

-------------------------------------------------

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

děkan