Česko-polské vědecké kolokvium Interpretace a argumentace v právu: nové přístupy

foto

Česko-polské vědecké kolokvium Interpretace a argumentace v právu: nové přístupy

V pátek 19. května 2023 se na naší fakultě konalo česko-polské vědecké kolokvium Interpretace a argumentace v právu: nové přístupy, které bylo realizované v rámci plnění projektu z Fondu pro podporu strategických partnerství Univerzity Karlovy. Účastníky kolokvia byli jednak členové pražské katedry teorie práva a právních učení, jednak jejich zahraniční protějšci působící na katedře právní filozofie a právní etiky Právnické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově (Polsko).

Na začátku rokování došlo k oboustrannému představení kateder, čehož se ujali dlouholetí vedoucí obou pracovišť, prof. Jerzy Stelmach a prof. Aleš Gerloch. Na ně navázaly jednak prof. Marta Soniewicka z UNI Kraków, jednak dr. Katarzyna Žák Krzyžanková z pražské katedry teorie práva. Pozornost věnovaly personálním, pedagogickým a zejména vědeckým otázkám. Byly též nastíněny plány dalšího směřování obou pracovišť a možnosti další spolupráce.

Poté zazněly meritorní příspěvky, které přiblížily dílčí výstupy aktuálně řešených výzkumů realizovaných na obou katedrách. Jmenovitě, dr. Łukasz Kurek se věnoval kognitivně laděnému témamu Driftujících zdůvodnění v právní interpretaci chování. Mgr. Julia Wesołowska v neméně zajímavém příspěvku představila výsledky svého výzkumu zaměřeného na interpretaci emocí vztahujících se k imateriální újmě v rozhodovací praxi polských soudů. Mgr. Krystyna Mokrzycka pak z komparativního a neurobiologického hlediska analyzovala otázku připisování viny mladistvým pachatelům.

Pražskou katedru teorie práva reprezentovala dr. Katarzyna Žák Krzyžanková, které nastínila možný potenciál abdukce pro modelaci právního myšlení v tzv. obtížných případech. Prof. Jan Wintr se zaměřil na pravidla přednosti metod interpretace práva, kdy mj. upozornil na styčné body a rozdíly českého a polského přístupu k této problematice. S velkým ohlasem se rovněž setkal referát doc. Pavla Maršálka, jenž přiblížil antinomii v uskutečňování spravedlnosti a právní jistoty v soudobém právu.

Na jednotlivé referáty navázala bohatá a inspirativní diskuze, která se dočká pokračování na jaře příštího roku. Členové pražské katedry teorie práva byli totiž pozváni do Krakova, a to za účelem účasti na dalším odborném kolokviu, které by mělo vyústit ve společnou publikaci.