AKTUALIZACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2023/2024

AKTUALIZACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2023/2024

Zahraniční oddělení PF UK vypisuje výběrové řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v programu Erasmus+ (a dále obdobně i v programu SEMP na švýcarských univerzitách a na základě bilaterálních dohod na univerzitách ve Velké Británii[1]).

Zahraniční studijní pobyty můžete využít k prohloubení svých znalostí, psaní závěrečné kvalifikační práce či získání dalších profesních i osobních zkušeností. Studijní pobyty jsou určeny všem studentům magisterského či doktorského studijního programu na PF UK, studenti mohou do zahraničí vyjet i opakovaně. Celkem lze během magisterského studia vycestovat v rámci programu Erasmus+ až na 24 měsíců, doktorandi mohou opětovně vycestovat na dalších až 12 měsíců.

Seznam partnerských univerzit, na které je možné se hlásit, s uvedením sjednaných kvót pro výměnu studentů naleznete zde (s výhradou možných dílčích změn, informace k univerzitám ve Velké Británii najdete v poznámce pod čarou níže).  Univerzity jsou rozděleny do jazykových oblastí podle jazyku, v němž na dané univerzitě probíhá výuka pro zahraniční studenty.

Toto výběrové řízení je vyhlášeno pro zahraniční studijní pobyty v akademickém roce 2023/2024 (jak pro pobyty na celý akademický rok, tak pro semestrální pobyty). Konkrétní délka zahraničního studijního pobytu je na jednotlivých univerzitách rozdílná s ohledem na harmonogram jejich akademického roku.

Program Erasmus+ nabízí studentům stipendia stanovená měsíční sazbou pro jednotlivé země (pro rok 2022/2023 je výše stipendia dle hostitelské země buď 480,- Euro, nebo 600,- Euro na měsíc pobytu, obdobná výše se předpokládá i v příštím roce; pro studijní pobyty ve Švýcarsku je nabízeno stipendium ve výši 440,- CHF/měsíc od švýcarské vlády a dalších 350,- EUR/měsíc z prostředků Rektorátu UK, pro studijní pobyty na britských univerzitách se předpokládá měsíční stipendium ve výši 520,- Euro).

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 7.2.2023, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

  • životopis;
  • motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;
  • doporučení školitele (pouze u doktorandů).

Životopis a motivační dopis musí být vypracován v jazyce té jazykové oblasti, do které Vámi zvolená univerzita patří. V případě, že se současně hlásíte na univerzity z více jazykových oblastí, je nutné podat přihlášku s přílohami pro každou jazykovou oblast zvlášť. V rámci každé jazykové oblasti se můžete hlásit až na 5 různých univerzit v pořadí dle svých preferencí.

Kromě fakultní přihlášky do výběrového řízení je třeba vyplnit též přihlášku v Erasmus+ aplikaci Rektorátu UK.

Ústní pohovory s uchazeči se budou konat v polovině února 2023.

Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete zde.

Program Erasmus+ umožňuje hlásit se rovněž na tzv. praktické stáže (i budoucím absolventům). Zájemci o tuto formu mobility mohou podat přihlášku na zahraniční oddělení PF UK emailem na international@prf.cuni.cz, a to v termínu do 7.2.2023, popř. individuálně v pozdějším termínu, pokud se možnost praktické stáže objeví později v průběhu akademického roku po uvedeném termínu. Poskytovatele stáží si zájemci hledají sami, podmínky pro posouzení přihlášek na praktické stáže jsou stanoveny v opatření děkana č. 12/2022.

 

AKTUALIZACE:

- na základě požadavku UNI WIEN nebude možná v programu Erasmus+ mobilita doktorandů, naopak ale byla pro magisterské studenty navýšena kapacita až na 3 studenty (každý až na 10 měsíců).

- UNI GLASGOW by měla zůstat nominálně nadále partnerem PF UK pro mobilitu studentů, ale dle informací z této univerzity nebude přijímat studenty, kteří nebudou schopni doložit, že mají na dobu výjezdu individuálně zajištěné ubytování (jde o všeobecné opatření UNI Glasgow, které se netýká pouze studentů z PF UK).

- Přehled termínů pohovorů: Angličtina (13.2.2023 od 9 hod., 15.2.2023 od 9 hod, 16.2.2023 od 9 hod. a od 14 hod. - o způsobu zápisu na jednotlivé termíny budete informováni), Němčina (14.2.2023 od 14 hod.), Italština+Španělština+Francouzština (společně 13.2.2022 od 14 hod.)


[1] K okamžiku vypsání tohoto výběrového řízení probíhají jednání o podpisu bilaterálních smluv o výměně studentů od června 2023, kdy přestává být Velká Británie součástí programu Erasmus+. Bilaterální dohody jsou připravovány k podpisu na mezifakultní či meziuniverzitní úrovni. Předpokládáme, že spolupráce v oblasti studentské mobility bude pokračovat se všemi stávajícími partnerskými univerzitami, na které je možné se v tomto výběrovém řízení již nyní hlásit. PF UK však nepřebírá odpovědnost za situace, kdy by případně (ač to není předpokládáno) nakonec k uzavření nové dohody nedošlo. Aktualizace informací týkajících se uzavírání nových smluv s britskými univerzitami budou zveřejňovány průběžně zde. Podobně budou zveřejňovány i případné jakékoliv další aktualizace týkající se nabídky univerzit (např. sjednání nové smlouvy s univerzitou doposud nezařazenou na seznam partnerů).

Uložit událost do kalendáře