100 dní děkanem Právnické fakulty

foto

100 dní děkanem Právnické fakulty

Včera 11. května uplynulo přesně 100 dní od nástupu prof. Radima Boháče do funkce děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Spolu s ním se svých funkcí ujali také jím ustavení členové kolegia děkana. I přesto, že se kromě běžné agendy, musel vypořádat s nečekanými úkoly a výzvami, které s sebou přinesla Rusko-ukrajinská krize, se náš nový děkan zaměřil na řadu bodů svého volebního programu a ve spolupráci se svými kolegy z vedení fakulty započal s jejich realizací. Co vše se na naší fakultě díky nim za uplynulých 100 dní podařilo a událo?


1

V reakci na vpád ruských vojsk jsme vydali prohlášení odsuzující tento akt agrese a zcela zjevného porušení mezinárodního práva a vyzvali jsem členy akademické obce k poskytnutí pomoci. Ve spolupráci se spolkem Common Law Society a Politologickým klubem FSV se v Collegiu Maximu uskutečnily Tři večery pro Ukrajinu, během nichž studenti, vyučující a další diskutovali o současné situaci na Ukrajině. Paní proděkanka Honusková se od vypuknutí konfliktu věnuje koordinaci studentů, kteří pomáhají uprchlíkům. Podporujeme ukrajinské uchazeče o magisterské i doktorské studium, zájemce o kurzy LL.M a denně s nimi intenzivně komunikujeme. Ukrajinským akademikům nabízíme možnost vědeckých pozic. Nad fakultou symbolicky stále vlaje ukrajinská vlajka.

2

Ze zástupců vedení fakulty a příslušných kateder vznikla pracovní komise, která se věnuje reformě veřejnoprávní a soukromoprávní části státní zkoušky s cílem zavést jejich písemnou podobu.

Na klauzurních pracích z ústavního a správního práva jsme si úspěšně vyzkoušeli jejich prezenční podobu s možností použití fakultních i vlastních počítačů s využitím nástroje Safe Exam Browser v Moodle. Tento model by mohl být využit i při písemných státních zkouškách.

Rozšířili jsme nabídku odborných právních praxí např. o Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, ČSSZ, Úřad práce či Amnesty International a proběhly pilotní semináře podporující studijní aktivity studentů.

Byly učiněny první kroky k zatraktivnění a zlepšení obsahu doktorského studijního programu v anglickém jazyce, zrušen poplatek za studium v tomto studijním programu a zahájena diskuse o obsahu státní doktorské zkoušky v anglickém programu.

Aktuálně je v plném proudu příprava semináře o publikování open access pro doktorandy, který se uskuteční v polovině června a záštitu nad ním převzal pan proděkan Handrlica, open science šampion UK.

3

Byla zahájena činnost programu Cooperatio vědní oblast Law. Byly nastaveny principy a mechanismy čerpání peněžních prostředků a projednány programy rozvoje vědních oblastí Cooperatio Law a Cooperatio Economics. Ve finální fázi schvalování jsou opatření týkající se tzv. vnořování úvazků, která stanoví jasná pravidla pro změnu úvazku a zvýšení mzdy při zapojení se do externího grantu nebo projektu.

4

Podporovány jsou mobility studentů, učitelů i technickohospodářských pracovníků. Mimo jiné byla zahájena mobilita seniorního výzkumníka na katedře národního hospodářství a vypsány mobility juniorních výzkumných pracovníků a THP.

Konkurzy na výjezdy v rámci Erasmu+ proběhly nově pod vedením paní proděkanky Pfeiffer a připravuje se jejich změna.

5

Připravuje se nový kariérní řád, který musíme podle univerzitních pravidel mít. Cílem v této oblasti je spravedlnost mezi pracovišti s ohledem na jejich výkon a spravedlnost mezi pracovníky vzhledem k jejich pozici, úvazku a odměně. Byl připraven harmonogram přípravy kariérního řádu a byly zahájeny první diskuse věcných tezí tak, aby mohl být přijat do konce letošního roku.

Nejen k větší spravedlnosti mezi jednotlivými pracovišti, ale také k přehlednějšímu a účelnějšímu uspořádání fakulty, jistě přispějí i dislokační změny, z nichž již první týkající se některých pracovišť proběhly nebo právě probíhají.

Akademickému senátu byla předložena nová koncepce fakultních akademických pracovišť, kterými jsou katedry, ústavy a centra. Pokud senát bude souhlasit, dojde ke změně postavení stávajících center a ústavu, tak aby mohla lépe plnit svou roli.

 Platí nové pravidlo pro výběrová řízení na vedoucí akademických pracovišť. Je-li určitý vedoucí ve funkci déle než 2 funkční období, je vypsáno otevřené výběrové řízení, do nějž se může přihlásit i stávající vedoucí. Takto již proběhla výběrová řízení na vedoucí katedry správního práva a správní vědy, finančního práva a finanční vědy a občanského práva, bylo vypsáno výběrové řízení na místo vedoucího katedry teorie práva a právních učení a práva životního prostředí a v nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na místo vedoucího katedry mezinárodního práva.

6

S přípravou projektu „Revitalizace společných prostor PF UK“ úzce souvisí skutečnost, že nedošlo k prodloužení smluv na literární kavárnu a knihkupectví. Na místě literární kavárny bude nové knihkupectví, jehož provozovatel vzejde z výběrového řízení. Prostory stávajícího knihkupectví budou využity pro zlepšování a rozšiřování well-beingu na naší fakultě.

Díky spolupráci se zástupci akademického senátu jsme v únoru spustili chod platformy pro podávání podnětů „Nenech to být“ a zdárně bylo ukončeno výběrové řízení na novou ombudsmanku, s jejíž účastí jsou nyní připravována konkrétní pravidla fungování její funkce.

V dubnu zahájila činnost Kariérní poradna, která se připojila k Psychologické poradně a rozšířila tak poradenské služby poskytované zdarma našim studentům a čerstvým absolventům.

Mysleli jsme také na cyklisty a zřídili pro ně kryté stojany.

7

Fakulta se zapojila do první vlny celouniverzitního projektu na přechod e-mailů do Office 365. K samotné změně by mělo dojít v létě.

Obnovili jsme pravidelné přehledy akcí nadcházejícího týdne, zavedli přehledy nejdůležitějších informací z jednání Kolegia děkana a páteční přehledy mediálních ohlasů, které publikujeme na sociálních sítí. Zápisy z jednání kolegia děkana a usnesení z akademického senátu a vědecké rady jsou dostupné nejpozději druhý den po konání zasedání.

8

V rámci posílení třetí role fakulty jsme se zaměřili na propagaci kurzů pro veřejnost – Juridikum, připravili novou microsite s nabídkou kurzů, s výraznou pomocí studentů z Pracovní skupiny pro propagaci fakulty jsme potenciální zájemce informovali o kurzu Pracovní právo pro neprávníky a vytvořili databázi zájemců o kurzy budoucí.

V rámci dne CŽV se konala historicky první zlatá promoce absolventů PF UK, za jejíž organizaci patří velké díky paní proděkance Chromé. Slavností atmosféru v Karolinu ocenili všichni zúčastnění a pevně věříme, že vznikla nová krásná tradice.

 

foto