Archive

Archive

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023)

Editorial
Petra Skřejpková

Česká právní terminologie na cestě k Leopoldu Heyrovskému
David Falada

Republikán a volnomyšlenkář? Složitý život Leopolda Heyrovského mezi státem, rodinou a společností
Jan Kober

Dva notářské instrumenty z roku 1419 k dějinám řeholních kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Pramenná edice
Pavel Krafl

Zákon na ochranu republiky a ľavicová opozícia vo svetle rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu ČSR (prečin „rušení obecného míru“)
Miriam Laclavíková, Tomáš Gábriš

Čo pre Slovákov znamenal a v súčasnosti znamená štátny sviatok Slovenského národného povstania?
Alexandra Letková, Ján Sombati

The Protection of Privacy Rights and Professional Secrecy in the First Czechoslovak Republic (1918–1938)
Anatoliy A. Lytvynenko

Antonín Švehla a pozapomenuté diskuze, osnovy a návrhy realizovaných i nerealizovaných zákonodárných projektů jeho doby
Jiří Šouša

Knížecí spravedlnost. Soudnictví ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství
Marek Starý

Spravedlnost dekonstrukce, dekonstrukce spravedlnosti. K Derridově koncepci spravedlnosti
Miroslav Vacura

Pojetí výprosy podle ABGB
Jan Kabát

Specializace radů apelačního soudu v závěru 17. století
Josef Vacek

Zpráva z konference „Antonín Švehla, Alois Rašín a ti druzí“
Jan Beránek, Tereza Blažková

Treffen Junger Romanisten
Radek Černoch

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario
Veronika Ondrášková

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690
Josef Vacek

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii
Peter Vyšný, Marek Prudovič

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského
Pavel Maršálek

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation
Leszek Ćwikła

Ohlédnutí za Velkou Prahou
Ivana Bláhová

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky
Jakub Novák

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci
Martin Nedvěd

Nové prameny k dějinám meziválečné kodifikace občanského práva
Ondřej Horák

Dostál, M. Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států
Radim Seltenreich

Karel Engliš. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, nečekej odměny
Ladislav Vojáček

Harper, K. Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Michal Skřejpek

Krafl, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku
Miroslav Černý

Štemberk, J. – Jakubec, I. Hotel Alcron / K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví
René Petráš

Tomášek, M. Bilanční zpráva 60
Pavel Maršálek

Zpráva o konferencii „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.“
Lenka Dzúriková

Středověké a raně novověké soudnictví na XII. sjezdu českých historiků
Marek Starý

Zpráva z konference „Second Central and Eastern European Legal History Conference“
Petra Zapletalová

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

The Case of Lucretia - Symbolizing the Political Reality
Konstantin Tanev

Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen
Radek Černoch

Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu
Petr Nohel

The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code
Emese von Bóné

Od „posledního“ k „nejbližšímu“ dědici? K vývoji postavení manželky v česko-rakouském a československém dědickém právu
Ondřej Horák

Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století
Vendulka Valentová

Atentáty v československých dejinách
Alexandra Letková

Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě
Jan Beránek

Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století
Eva Bažantová

Prvý oddíl čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států: původní význam a výklad
Jaroslav Ženíšek

Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945)
Milan Töreki

Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jan Machala

Beránek, J. Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Adam Csukás

Gregor, M. Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Adam Csukás

Právnické vzdělávání za socialismu. Kolokvium s pamětníky přibližující fungování Právnické fakulty UJEP v Brně v období socialismu
Jan Kabát

Římskoprávní Moot Court 2022
Jan Kabát

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023)

Editorial
Kamila Stloukalová, Petra Skřejpková

Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks
Izabela Leraczyk

Goethe – báseň i právo
Radim Seltenreich

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars
János Sallai, Mátyás Szabolcs

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války
David Hubený

Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence
Pavel Salák

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)
Ivan Halász

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Jaromír Tauchen

Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Marek Stojan

Historický vývoj presumpce neviny
Timon Svoboda

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky
Marie Šmejkalová

Zpráva z mezinárodní konference International Legal History Meeting of PhD Students
Milan Dobeš

Zpráva z International Legal History Meeting of PhD Students
Václav Dvorský

Zpráva z XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians pořádané Association of Young Legal Historians
Václav Dvorský

XXII. ročník konference právních romanistů ČR a SR
Karel Havlíček

75th session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – Brussels 2022
Lyuba Radulova

Zpráva z workshopu „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“
Kamila Stloukalová

Kubeš, V. ...a chtěl bych to všechno znovu: filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Petra Zapletalová

Štemberk, J. Řidič tvrdý chleba má… Pravidla provozu na silnicích v socialistickém Československu
Ivan Jakubec

Tarwacka, A. – Zabłocki, J. Rzymskie prawo publiczne
Michal Skřejpek

Vyšný, P. Pravek práva
Marek Prudovič

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

The Case of Lucretia - Symbolizing the Political Reality
Konstantin Tanev

Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen
Radek Černoch

Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu
Petr Nohel

The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code
Emese von Bóné

Od „posledního“ k „nejbližšímu“ dědici? K vývoji postavení manželky v česko-rakouském a československém dědickém právu
Ondřej Horák

Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století
Vendulka Valentová

Atentáty v československých dejinách
Alexandra Letková

Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě
Jan Beránek

Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století
Eva Bažantová

Prvý oddíl čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států: původní význam a výklad
Jaroslav Ženíšek

Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945)
Milan Töreki

Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jan Machala

Beránek, J. Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Adam Csukás

Gregor, M. Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Adam Csukás

Právnické vzdělávání za socialismu. Kolokvium s pamětníky přibližující fungování Právnické fakulty UJEP v Brně v období socialismu
Jan Kabát

Římskoprávní Moot Court 2022
Jan Kabát

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

Legal Protection Granted to Soldiers’ Partners in the Military Diplomas
Lyuba Radulova

Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu
Petr Dostalík

Dědičnost slezských knížectví v ženské linii ve středověku a raném novověku
Marek Starý

Challenged Universality – Kant and a Citoyenne between Stage and Scaffold
Ulrike Müßig

Women and Parliamentary Divorce in England. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857
Dolores Freda

Dve strany jednej mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia na území Slovenska
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“
Pavel Salák

Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století
Miroslav Šepták

Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství
Radim Seltenreich

O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní
Róbert Jakubáč

Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej inštitucionálne a právne základy)
Mónika Balatoni, Ivan Halász

Csukás, A. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech
Jan Beránek

Horák, O. – Razim, J. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
Jan Kabát

Krafl, P. Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420)
Miroslav Černý

Laclavíková, M. – Záteková-Válková, V. Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus (Československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia)
Adriana Švecová

Padovani, A. Lʼinsegnamento del diritto a Bologna nellʼetà di Dante
Miroslav Černý

Vyšný, Peter. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispánskeho mestského štátu]
Ján Puchovský

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022)

Editorial 
Editors

Dědici, dědiníci, svobodníci – právněhistorický pohled 
Eduard Krajník

Pluralismus der Rechtsordnungen als Folge der lutherischen Reformation? 
Heiner Lück

Die juristische Bildung an der k.u.k. Konsularakademie, mit Fokus auf die staatsrechtlichen Studien 
Mátyás Szabó

Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů 
Marek Waic

Hungarian System for the Nomination of Parliamentary Candidates between the Two Wars in the European Context 
Gábor Hollósi

Scholarly Potential of the Lviv Interwar Romanist Community 
Grzegorz Nancka

Tvorba ústavy Slovenské republiky z 21. července 1939 a cesta k jejímu přijetí 
Martin Neumann

Vzpomínka na prof. Boháčka 
Michal Skřejpek

Kotous, J. – Pehr, M. (eds.). Sborník z konference JUDr. Jan Jiří Rückl, Život a doba 
Karel Malý

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021)

Editorial
Editors

Some Remarks on the History of Political Theory in Antiquity
Laurens Winkel

Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts
Philip Thomas

Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce)
Marek Starý

Kleistův „Michael Kohlhaas“ jako výraz vášnivé touhy po dosažení spravedlnosti, jakož i další autorova díla vztahující se k problematice „práva a literatury“
Radim Seltenreich

Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta
Marie Šmejkalová

Vybrané právní aspekty otroctví v Hostině u Trimalchiona
Lenka Skoupá

Výběr z aktuální české a slovenské literatury
Editors

Bělovský, P. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu
Petr Dostalík

Dostalík, P. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Michal Skřejpek

První svazky ediční řady Dílo Karla Engliše. Vzpomínky na T. G. Masaryka. Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku
Ladislav Vojáček

In memoriam Michael Stolleis
Petra Skřejpková

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021)

Editorial
Petra Skřejpková

Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva
Terezie Pilarová

Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích
Karel Malý

„Frygická čapka“. Hodnoty, symboly a ikonografie v kubánské republikánské separatistické tradici
Julio César Guanche

Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu
David Hubený

Volný mandát člena parlamentu v ústavním vývoji Československa a České republiky
Jan Kudrna

Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity
Ondřej Preuss

Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny
Marek Novák

Tarwacka, A. Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów „Philogelos“
Michal Skřejpek

McGrath, C. P. The Development of Medical Liability in Germany, 1800–1945
Petra Skřejpková

Zabłocki, J. Scripta Gelliana
Kamila Stloukalová

Za prof. Jozefom Klimkom
Miroslav Lysý, Róbert Brtko

Vir peritus multos erudivit. To the memory of Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021)
Jan Zabłocki