Katedra jazyků

Katedra jazyků

Výuka cizích jazyků má v moderních dějinách PF UK dlouhou tradici, zavedena byla již v akademickém roce 1950/1951. Je zaměřena především na odborný cizí jazyk, který je povinným předmětem společného základu. Posluchači si volí jazyk z této nabídky: právní angličtina, francouzština, němčina a španělština. Čtyřsemestrální výuka je orientována výlučně na rozvoj odborných receptivních a produktivních dovedností v právní komunikaci.

Posluchači mají možnost si zapsat výuku tzv. dalšího cizího jazyka, kde je nabídka rozšířena o právní italštinu a ruštinu. Katedra rovněž nabízí specializované programy v německém jazyce, výuku latiny pro právníky či kurzy čínštiny.

Katedra nabízí dva specializační  moduly: (a) Lawyering Skills Module s nabídkou devíti dovednostních předmětů vyučovaných v angličtině; (b) Grundlagen des deutschen Rechts s nabídkou sedmi předmětů vyučovaných v němčině.

Nezapomínáme ani na mateřský jazyk, kterému jsou věnovány např. předměty Čeština v odborné komunikaci či Praktická stylistika.

Katedra jazyků se rovněž podílí na specializovaných kurzech celoživotního vzdělávání, za všechny zmiňme Doplňkové studium pro překladatele právních textů, který se letos koná již po třiadvacáté (od roku 1997. Dále spolupracuje s jinými univerzitami v České republice a jinými významnými institucemi, jako je Justiční akademie ČR a Komora soudních tlumočníků ČR. Nezanedbatelnou aktivitou našich pracovníků je tvorba odborných učebnic a překladových právnických slovníků.

Čeština na Právech

Španělština na Právech

Další informace k výuce

  • Vedle právnických cizích jazyků v rámci povinného základu katedra nabízí desítky povinně volitelných a volitelných předmětů, rozvíjejících právnělingvistické znalosti a cizojazyčné komunikační dovednosti studentů.
  • Odborná práce učitelů katedry se soustředí na zkoumání v rámci právní lingvistiky, překladové právní lexikografie – učitelé katedry jsou autory několika překladových právnických slovníků, teorie právního překladu a didaktiky právnických cizích jazyků.
  • V rámci CŽV organizuje katedra kurzy pro širokou právnickou obec a pro překladatele právních textů.