Detail člověka URL

doc. JUDr. Václav Šmejkal , Ph.D.

Profile picture for user 57445142

Telefon:  +420 221 005 573

Katedra evropského práva

Oblast specializace:

 • právo Evropské unie
 • právo ochrany hospodářské soutěže EU
 • právo ochrany spotřebitele EU
 • sociální, historické a teoretické aspekty evropské integrace

Akademické – granty, projekty.

 1. 2006 – 2008 Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky, GAČR 402/05/2210 (člen řešitelského týmu) Grantová agentura ČR
 2. 2012-2014 Nové jevy v soutěžním právu EU, IGA/2012/05 (jediný řešitel) Škoda Auto, a.s Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
 3. 2013 Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU, SVV 266405/2013 (člen řešitelského týmu) Univerzita Karlova Praha
 4. 2014 Zbytečně zatěžující transpozice směrnic EU v ČR, SVV 260011/2014 (člen řešitelského týmu) Univerzita Karlova Praha
 5. 2013-2016 Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK 06) „Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ (člen řešitelského týmu) Univerzita Karlova Praha
 6. 2014-2016 Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU, GAČR 14-23623S (hlavní řešitel a koordinátor řešitelského týmu) Grantová agentura ČR
 7. 2016 Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie, SVV č. 260 245/2016 (člen řešitelského týmu, editor výstupu – kolektivní monografie) Univerzita Karlova Praha

Odborné – členství/funkce v národních a mezinárodních organizacích a projektech

 • člen Oborové rady doktorského studijního programu - Teoretické právní vědy/Evropské právo - Právnická fakulta UK
 • člen Editorial Committee Prague Law Working Papers Series – Právnická fakulta UK
 • člen redakčních rad: Antitrust - Revue soutěžního práva; Laboratoř EU; Juridičeskij věstik KUBSU
 • člen Akademické rady – ŠKODA AUTO Vysoká škola
 • člen České asociace pro evropská studia, České asociace pro soutěžní právo, České společnosti pro mezinárodní právo, České národní skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo – L.I.D.C.
 • rozhodce stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • hostující lektor na Univerzitě v Záhřebu, fakulta hospodářství a podnikání

Studium:

 1. Magisterské: Státní institut mezinárodních vztahů, Moskva- Fakulta mezinárodních vztahů – 1989 (nostrifikace diplomu: Univerzita Karlova, Právnická fakulta – JUDr., 1989)
 2. Postgraduální: Université des Sciences sociales, Toulouse – Právnická fakulta – D.E.A. v oboru politické vědy –1992
 3. Doktorské: Vysoká škola ekonomická, Praha – Fakulta mezinárodních vztahů – P.h.D. v oboru mezinárodní politické vztahy – 1998
 4. Habilitační řízení: Univerzita Karlova, Praha – Právnická fakulta - docent v oboru evropské právo – 2016

Aktuální publikační činnost: 

 • High Tech Monitoring Versus Privacy in the Workplace in the Law and Case Law of the Czech Republic. Bialystok Legal Studies 2019 vol. 24 N. 2 ISSN 1689-7404.
 • Ochrana hospodářské soutěže v automobilovém průmyslu z pohledu vymezení relevantních trhů orgány EU. in Šaroch, S. (ed.) Pozice automobilového průmyslu v soudobé ekonomice II. Mladá Boleslav: ŠAVŠ 2019.
 • Vnitřní trh EU vs. národní modely kodeterminace – známe všechna řešení? Současná Evropa  N. 1/2018 ISSN  1804-1280
 • Brexit and Future Trade in Services between the EU and the UK. In Kohajda, M., Sejkora, T., Šmejkal, V. Financial System of the European Union after Brexit. Waldkirchen: RW&W Science & New Media, 2018. ISBN 978-3-946915-23-2.
 • The ECJ’s Erzberger Ruling: A Door Widely Opened to National Models of Employee Participation? InterEULawEast : journal for the international and european law, economics and market integrations, Vol. 5 No. 2, 2018. ISSN 1849-3734
 • ECJ´s New Role – Guardian of Open but not Socially Inclusive Europe? (společně s M. Svobodová). Eastern European Journal of Transnational Relations, Vol. 2 no. 2 (2018) ISSN: 2544-9214
 • Rok od rozhodnutí Google Search (Shopping) – ochrana soutěže na trzích online platforem v obtížném hledání odpovědí na zásadní otázky. Antitrust - Review of competiton law, č. 3/2018 ISSN 1804-1183
 • Rethinking the EU Globalization Policies. (společeně s S. Šaroch) In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, 2018, s. 1457--1465. ISBN 978-80-248-4169-4.
 • ECJ's New Approach Towards Rights to Move, to Reside and to Get Social Assistance (společně s M. Svobodová). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2018/II/3. in The Proceedings of the International Scientific Conference on Economic and Social Policy. Ostrava: University of Social and Administrative Affairs, 2018.
 • Vnitřní trh EU vs. národní modely kodeterminace – známe všechna řešení? Současná Evropa No 1/2018
 • Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace. Editor kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Autor kapitoly V.
 • Comparing CJEU Approaches to Clashes of Social Partners’ Collective Bargaining with Internal Market Freedoms and Competition Rules. Law and Forensic Science, Volume 13, Sept 2017
 • Ten Years after the Viking Judgment: EU Court of Justice Still in Search of Balance between Market Freedoms and Social Rights. Czech Yearbook of Public and Private International Law. Vol. 8, Czech Society for International Law, Prague 2017
 • Cartels by Robots–Current Antitrust Law in Search of an Answer. InterEU Law East: journal for the international and european law, economics and market integrations, Vol. 4 No 2/2017 ISSN 1849-3734
 • Horizontal Social Clause of Art. 9 TFEU-A Dead Provision or a Base of the EU Social-economic Balance? Současná Evropa No 1/2017
 • Social Market Economy Leading the EU out of the Gridlock? (together with S. Šaroch) Lacina, L., Rusek, A., Imperative of Economic Growth in the Eurozone Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms, Wilmington: Vernon Press, 2017
 • My nic, to roboti! Protikartelové právo a cenotvorné algoritmy. Antitrust – review of competition law No. 3/2017 ISSN 1804-1183
 • The Private and the Public in the Contemporary Competition Law. The Lawyer Quarterly No. 2/2017 ISSN 1805-840X
 • Možnosti řešení globálních výzev současného světa, možné scénáře budoucího vývoje společnosti (společně s S. Šaroch) In Janatka, F. a kol. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer 2017 ISBN 978-80-7552-754-7
 • K poskytování informací o životním prostředí – z rozhodnutí Soudního Dvora. Správní právo – legislativní příloha č. 3/2017 ISSN 0139-6005.
 • Cíle Lisabonské smlouvy mezi právem a ekonomií: jak reformovat správu ekonomických záležitostí a tím lépe naplňovat ideu sociálně tržního hospodářství? (společně s S. Šaroch) Scientia et Societas No. 1/2017 ISSN 1801-7118