ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZCÍCH ČR V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV

ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZCÍCH ČR V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV

Program: Lidská práva

Celkové projektové náklady: 20 400 000 Kč

Alokace pro Právnickou fakultu UK: 3 500 000 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023


 

Právnická fakulta UK je partnerem Ministerstva spravedlnosti v realizaci projektu Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv (reg. č. LP-PDP5-001). Příjemcem dotace je Ministerstvo spravedlnosti, v rámci kterého projekt realizuje Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. Tento projekt je realizován v rámci programu Lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prioritní osy 17 - Lidská práva – vnitrostátní implementace: Zlepšení situace v oblasti lidských práv a potlačování diskriminace a extremismu na celostátní úrovni.

Realizace aktivit Právnické fakulty UK je naplánována na období od 1. 2. 2020 do 30.6.2022.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o obsahu základních práv a svobod mezi státními zaměstnanci, právními experty i širokou veřejností, které je v současné době v důsledku roztříštěnosti a nepřehlednosti informačních zdrojů a jazykovým bariérám na poměrně nízké úrovni. Toto nízké povědomí negativně ovlivňuje ochranu lidských práv v České republice a jejich účinné uplatňování v praxi. Zkušení a kvalifikovaní pracovníci státní správy budou moci lépe naplňovat a rozvíjet lidská práva a předcházet jejich porušování. Vzdělaná veřejnost může hrát lepší a aktivnější úlohu jako strážce dodržování lidských práv a podílet se na jejich podpoře a ochraně.

 

Projekt se skládá z 3 klíčových aktivit:

1. Vytvoření integrovaného webového portálu s informacemi o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.

2. Vytvoření elektronického manuálu slučitelnosti pro ověření souladu návrhů nových právních předpisů s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv pro právníky pracující na návrzích nových právních předpisů a organizace souvisejících školení.

3. Vzdělávací aktivity se zaměřením na lidská práva.

 

PF UK působila mezi lety 2020 a 2022 jako partner Ministerstva spravedlnosti při realizaci projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv“, financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci aktivity 3. Vzdělávací aktivity se zaměřením na lidská práva. Hlavním záměrem projektu byla podpora lidskoprávních vzdělávacích aktivit realizovaných fakultou.

Některé z projektových aktivit se zúčastnilo celkem 230 studentů naší fakulty, zhruba pětina z nich se zapojila opakovaně. O nabízené aktivity (předměty, letní školy, stáže...) byl ze strany studentů velký zájem. V rámci projektu byly zavedeny a vyučovány dva nové povinně volitelné předměty (Úvod do simulovaných soudů v kontextu lidských práv a Právní praxe v oblasti ochrany lidských práv), jeden další byl inovován (Působení základních práv a svobod v právním řádu ČR). Dále fakulta uspořádala čtyři letní školy a jednu exkurze studentů do Štrasburku. Byly vydány dva studentské sborníky a kniha "Evropská úmluva o lidských právech: Praktický průvodce" od autorského kolektivu pod vedením vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP Petra Konůpky. V rámci fakultního programu Street Law bylo uspořádáno 36 lidskoprávních workshopů a jeden vícedenní seminář pro středoškoláky, těchto akcí se zúčastnilo přes 800 středoškoláků.

 

Další informace na www.fondyehp.cz/www.norskefondy.czwww.eeagrants.org,  https://justice.cz/web/msp/financni-mechanismy?clanek=fondy-ehp-a-norska