Zveme na mezinárodní konferenci na téma: „Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy“ – 11. 6. 2019V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2019,

projektu katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a katedry finančního práva

Právnické fakulty Univerzity Karlovy,

se dne 11. června 2019

uskuteční na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,

za podpory Rowan Legal

mezinárodní konference na téma

Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy


Konference uzavírá tříletý cyklus konferencí a diskusí konaných v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu zaměřeného na problematiku sdílené ekonomiky. Po úvodní diskusi nad tématem, která byla otevřena na konferenci Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?, a která byla dále vedena v průběhu roku i na jiných diskusních fórech a v rámci odborného tisku, byla v následujícím roce konference pod názvem Sdílená ekonomika a delikty, jak název napovídá, věnována široké škále otázek z oblasti deliktního práva, které se vyvstávají v souvislosti s jevy, které jsou souhrnně označovány jako sdílená ekonomika či služby sdílené ekonomiky.

Lze mít za to, že konference, navazující kolokvia a diskuse konané (nejen) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v rámci projektu Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?, přispěly k otevření širokého odborného diskurzu k řešené problematice, včetně formulace určitých souvisejících legislativních opatření a návrhů. Cílem závěrečné konference celého cyklu je pak zejména jednak zhodnotit dosavadní závěry a výsledky diskusí, jednak diskutovat možné budoucí směry vývoje a jednak formulovat ať již v rovině věcného záměru nebo již jako konkrétní legislativní opatření regulaci služeb sdílené ekonomiky.

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a v případě širší mezinárodní účasti angličtina. V případě zařazení angličtiny jako jednacího jazyka bude zajištěno tlumočení do češtiny. Výstupem z konference bude kolektivní monografie sestávající se z přednesených příspěvků, jakož i připravených a příp. nepřednesených příspěvků účastníků konference. Formát příspěvku a s ním související informace jsou uvedeny v příloze.
V této souvislosti si Vás dovoluji oslovit s nabídkou účasti na předmětné konferenci. V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek/aktivní vystoupení k tématu v jednom z jednacích jazyků v délce do 20 minut a dodání anotace příspěvku nejpozději do dne 31. května 2019.
Samozřejmě jste srdečně zváni k účasti na konferenci i v případě, že se rozhodnete aktivně na ní nevystoupit.
Termín pro přihlášení aktivních účastníků konference je stanoven do 31. května 2019; členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny přihlášené příspěvky do programu. Termín pro přihlášení ostatních účastníků konference je stanoven do 9. června 2019. Z kapacitních důvodů je počet účastníků konference omezen na 120 přihlášených.


Sdílená ekonomika
Formát konferenčního příspěvku

- Konferenční příspěvek, resp. příspěvek určený k otištění v kolektivní monografii je třeba zaslat nejpozději do 1. července 2019.
- Konferenční příspěvek se zasílá ve formátu .doc, .docx nebo ve srovnatelném formátu.
- Konferenční příspěvek se zasílá na adresu elektronické pošty konferencepp @ email.cz;
předmět zprávy „Sdílená ekonomika - konferenční příspěvek“.
- Konferenční příspěvek může mít nejvýše 15 normostran.
- Konferenční příspěvek musí mít následující formu:
o font Times New Roman 12; řádkování 1,5
o příspěvek musí být zpracován v jednom z jednacích jazyků konference – čeština, slovenština, angličtina.
o název příspěvku tučně v jazyce příspěvku a v anglickém jazyce
o následuje jméno autora, v poznámce pod čarou doplněné institucí kde působí, příp. funkcí
o nadpisy bodů tučně – styl formátování 1., 1.1.
o členění nejvýše na dva řády, tj. 1., 1.1., 2.1. atp.

Přihlášení lze provést zprávou elektronické pošty na e-mailovou adresu konferencepp @ email.cz nebo písemnou formou na adresu Právnické fakulty Univerzity Karlovy k rukám JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., tajemníka katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny příspěvky do kolektivní monografie.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111