Závazek studenta

Studenti vybraní za PF UK k zahraničnímu studijnímu pobytu v rámci programu LLP-Erasmus musí před potvrzením nominace ze strany PF UK vzít svým souhlasným podpisem na vědomí následující Závazek studenta PF UK vyjíždějícího na zahraniční partnerskou instituci v rámci programu LLP-Erasmus.

Uvedený Závazek reflektuje některá častější pochybení, ke kterým ze strany studentů PF UK při jejich výjezdech do zahraničí docházelo v minulosti.

 

Závazek studenta PF UK
vyjíždějícího na zahraniční partnerskou instituci
v rámci programu LLP-Erasmus
 
                                                               
 
Svým podpisem níže beru na vědomí a zavazuji se, že v souladu s Erasmus chartou studenta vydanou Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a Kvalifikačními podmínkami pro studijní pobyty studentů (http://www.cuni.cz/UK-230-version1-Kvalifikacni_podminky_studijni_pobyty.pdf) budu řádně reprezentovat Univerzitu Karlovu v Praze a svou domovskou Právnickou fakultu, budu respektovat právní řád i zvyklosti hostitelské země a dodržovat studijní i další předpisy přijímající zahraniční univerzity.
 
Vzhledem k tomu, že po dobu pobytu v zahraničí v rámci programu LLP-Erasmus budu mít dvojitý status studenta jak na PF UK, tak i na hostitelské univerzitě, jsem srozuměn s tím, že v případě disciplinárních či obdobných provinění mohu podléhat sankční pravomoci obou univerzit.
 
Uvědomuji si, že finanční podporu z prostředků Evropské unie a prostředků státního rozpočtu České republiky mohu čerpat pouze po dobu svého bilaterálně uznaného, řádně schváleného a následně odpovídajícím způsobem vykázaného studia na partnerské škole v zahraničí, na níž jsem byl za PF UK nominován. Dle vypsaných pravidel pro přidělování finančního příspěvku jsem srozuměn s tím, že vrátím alikvotní část převedených stipendijních prostředků v případě, že předčasně studium v zahraničí ukončím či tehdy, pokud doba studia strávená v zahraničí a potvrzená na konci pobytu hostitelskou univerzitou bude kratší, než na jakou mi bylo původně stipendium přiznáno a vyplaceno.
 
Rovněž se zavazuji, že po celou dobu studia v zahraničí zůstanu rovněž studentem PF UK, neboť pouze na status studenta PF UK je vázáno přiznání stipendia na podporu mé LLP-Erasmus mobility. V případě, že ztratím status studenta PF UK, vrátím již vyplacenou část stipendia, která se váže k období, v němž již nadále nebudu mít postavení studenta PF UK.
 
V neposlední řadě se zavazuji, že po celou dobu studijního pobytu na zahraniční partnerské univerzitě budu mít zajištěno dostatečné krytí případných nákladů na zdravotní péči formou cestovního či obdobného zdravotního pojištění. Jsem informován, že na základě jednotného tzv. evropského průkazu zdravotního pojištění je zdravotní péče poskytována v zemích EFTA pouze za stejných podmínek jako občanům příslušného státu, z čehož mohou ve srovnání s Českou republikou plynout zvýšené doplatky za takováto ošetření a péči.
 
V okamžiku podpisu tohoto závazku prohlašuji, že netrpím zdravotními problémy důvodně způsobilými ohrozit či narušit realizaci mého studijního pobytu a splnění všech očekávaných studijních povinností.
 
 
 
 
V ________________ dne ___________                     ________________________________
podpis nominovaného studenta
Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111