Zapojení do projektu genderové rovnosti Horizontu 2020 – koordinátor UK

Evropské centrum RUK jako koordinátor projektu by rádo zapojilo Univerzitu Karlovu v Praze do programu Horizont 2020 prostřednictvím koordinace projektu v oblasti rovných příležitostí. Výzva GERI.4.2015 vypsaná Evropskou komisí dne 22. dubna 2015 s mezním termínem podání 16. září 2015 s názvem „Support to research organisations to implement gender equality plans“ vybízí výzkumné organizace a organizace financující výzkum, aby navrhly projekt, ve kterém dojde k:


• Odstranění překážek v náboru, udržení a kariérním postupu vědeckých pracovnic
• Vyrovnání genderových nerovností v rozhodovacích procesech
• Posílení genderové dimenze výzkumných programů

Cíle by v rámci projektu měly být naplněny skrze genderový audit organizace, implementaci inovativních strategií odstraňujících genderové předsudky (včetně strategií zaměřených na sladění rodinného a pracovního života) a sledování implementace a dopadu těchto strategií.

Momentálně byly v rámci Univerzity Karlovy osloveny a předem projevily zájem o spolupráci: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Pedagogická fakulta a CERGE. Projekt by však mohl obsáhnout celou univerzitu, pokud bude jednotlivými fakultami/centry projeven zájem o účast.

Partneři konsorcia mimo UK v jednání

Výzkumné/akademické instituce: Neziskový sektor/veřejná správa:
- Vysoká škola báňská
- Akademie věd ČR (Centrum Ženy a věda)
- University of Gothenburg (Švédsko)
- University of Helsinki (Finsko)
- Universidad de Córdoba (Španělsko) - Genderstudies, o.p.s.
- Swedish Secretariat for Gender Research (Švédsko)
- MŠMT ČR
- European Institute for Gender Equality


Celé znění výzvy GERI.4.2015 naleznete na str. 17 Pracovního programu zde.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111