Zápis předmětů bude zahájen 8. 2. 2016 od 19:00

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2015/2016, který začne v pondělí 8. února v 19:00.

Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je také vázána na podmínku Vaší účasti v anketě. Konstatuji, že do této chvíle se ankety k 27. lednu (15 hod.) zúčastnilo 1 636 studentů; ankety se do této chvíle nezúčastnilo cca 1900 studentů, kteří budou mít možnost zapsat si předměty až v okamžiku, kdy se ankety zúčastní alespoň tím, že u každého předmětu v anketě zaškrtnou „nechci odpovídat“, nebo po uplynutí 7 dnů od okamžiku zahájení zápisu předmětů.

Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.
2. Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).
3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.

Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Často se však stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, na které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti, a Vaším zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro ty studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a pro které nesplňujete rekvizity.

Podotýkám, že v odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na této fakultě, tak na jiné fakultě UK, prominuty. K takovému dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů). Takovou žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, jestli jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán (pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno).

Po skončení období zápisu jsou tyto zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Od tohoto akademického roku 2015/2016 platí, že závazně zapsané předměty již není možné vymazat. Toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakmile si tak zapíšete jakýkoliv předmět, bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, jestli jej splníte nebo nesplníte.

Prosím, abyste v souvislosti s tímto zápisem vzali na vědomí, že došlo ke změně podmínek v Praze pro zápis do vyššího ročníku, tj. zejména čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen POS), které se týkají

a) minimálního počtu kreditů, který je třeba pro postup do vyššího ročníku získat
b) maximálního počtu kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku,

K tomu viz: „Kolik kreditů a za co bude třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

S přáním úspěšného zápisu

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111