Zápis předmětů bude zahájen 2. 10. od 10:00

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2015/2016, který začne v pátek 2. října v 10:00.

Důvod, proč je zápis předmětů zahájen později než v předchozích akademických letech, souvisí s elektronickým zápisem do vyššího ročníku. Jednou z důležitých změn, kterou tento zápis přinesl, je i to, že studenti, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu ve vyšším ročníku (do doby než se zapíší). Aby však nedošlo ke zkrácení zkouškového období, všichni studenti, kteří splní podmínky pro zápis a zároveň podají žádost o zápis v SIS nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, tj. 30. 9. 2015, budou mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu.

Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je také vázána na podmínku Vaší účasti v anketě. Konstatuji, že do této chvíle se ankety zúčastnilo cca 2100 studentů; ankety se do této chvíle nezúčastnilo cca 1400 studentů , kteří budou mít možnost zapsat si předměty až v okamžiku, kdy se ankety zúčastní alespoň tím, že u každého předmětu v anketě zaškrtnou „nechci odpovídat“, nebo po uplynutí 7 dnů od okamžiku zahájení zápisu předmětů.

Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 10:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 11:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 11:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.

2. Ve druhé vlně od 11:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).

3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 11:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.

Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Často se však stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, na které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti a Vaším zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro ty studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a na které nesplňujete rekvizity.

Podotýkám, že v odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na této fakultě, tak na jiné fakultě UK prominuty. K takovému dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů).Takovou žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, zdali jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán (pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno).

Po skončení období zápisu jsou tyto zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Od tohoto akademického roku 2015/2016 platí, že závazně zapsané předměty již není možné vymazat. Toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakmile si tak zapíšete jakýkoliv předmět, bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zdali jej splníte nebo nesplníte. Požádat o výmaz závazně zapsaných předmětů ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v předchozích akademických letech je možné pouze do 31. 10. 2015. K tomu viz Vymazávání povinně volitelných a volitelných předmětů z informačního systému.

Prosím, abyste při tvorbě Vašeho rozvrhu vzali také na vědomí, že došlo ke změně podmínek pro zápis do vyššího ročníku v akademickém roce 2016/2017 (který však bude probíhat ještě na konci ak. roku 2015/2016), tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen POS):

A) Podle znění těchto předpisů, které je účinné již pro akademický rok 2015/2016, je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 3 POS přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.

Při zápisu do vyššího ročníku v akademickém roce 2016/2017 (který však bude probíhat ještě na konci ak. roku 2015/2016) bude děkan postupovat výlučně podle Opatření děkana č. 9/2015, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením, pro účely dosažení minimálního počtu kreditů, které jsou nutné

a) pro zápis do druhého a třetího ročníku, děkan nezapočítá studentovi žádné kredity za absolvování volitelných předmětů nad hranici šestnácti procent;

b) pro zápis do čtvrtého a vyššího ročníku, děkan započítá studentovi kredity za absolvování volitelných předmětů nad rámec hranice šestnácti procent, nejvýše však do dvaceti pěti procent; veškeré kredity započítávané za absolvování volitelných předmětů v tom případě musí být z předmětů vyučovaných na právnické fakultě.

V této souvislosti podotýkám, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

Pevně doufám, že zápis proběhne v pořádku. V případě, že by v průběhu zápisu nastaly neočekávané technické problémy, budu Vás bezprostředně po ukončení zápisu informovat o řešení nastalé situace.

S přáním úspěšného zápisu

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111