WORKSHOP: MENŠINY, TURISMUS A PRÁVO V KOLÍNĚ - 21. 5.


VÍTE, ŽE menšinová otázka výrazně ovlivňuje i cestovní ruch neboli turismus, což mívá také zajímavé právní aspekty?
VÍTE, ŽE po Pražském hradu jsou tři další nejnavštěvovanější památky v ČR menšinové (konkrétně židovské)?
VÍTE, ŽE mimořádně vysoký podíl menšinových (židovských) tradic je v Kolíně označovaném jako „Jeruzalém na Labi“?

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY A REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

WORKSHOP
MENŠINY, TURISMUS A PRÁVO
V KOLÍNĚ V ÚTERÝ ODPOLEDNE

DNE 21. KVĚTNA 2019


PROGRAM

12:00 – 15:30 hodin Regionální muzeum Kolín
(nově zrekonstruovaná budova Muzea na náměstí – Veigertovský dům, přednáškový sál)
Mgr. Bc. Vít Rakušan (starosta Města Kolína) Uvítání účastníků
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Právnická fakulta UK) Úvod o cílech workshopu - problémy menšinových památek a jejich využití pro turismus
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická) Kulturní cestovní ruch v ČR
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (děkan - Právnická fakulta UK) Problémy restitucí menšinového – zejména židovského majetku a jeho využití pro turismus
Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Fakulta humanitních studií UK) Vztah státu a židovské reprezentace po druhé světové válce k židovským památkám a jejich turistickému využití


PŘESTÁVKA
Doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní) Menšiny a turismus v české historii
Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D. (České vysoké učení technické) Tradice německé menšiny v českých zemích a jejich význam pro turismus
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum - Slezský ústav) Situace hrobů a pomníků německé menšiny – aktuální problém Rady vlády pro národnostní menšiny
Prof. Wolfgang Wieshaider, Ph.D. (Universität Wien, Juridikum) Problémy památkové ochrany synagog v Rakousku a ČR

15:30-17 hodin Prohlídka židovských památek Kolína (včetně odborné diskuse, zejména prohlídka synagogy + dle počasí prohlídka židovské čtvrti končící na Starém židovském hřbitově)
PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. (Knihovna Kolín)
Dr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum Kolín)


Občerstvení na jednání bude zajištěno. Účast je zdarma - konferenční poplatek se neplatí.
Vzhledem k omezenému množství míst je třeba potvrdit účast do 19.5. na petras @ prf.cuni.cz.

Délka referátů se předpokládá 15-20 minut.
Příspěvky z tohoto workshopu, ale i další budou publikovány v knize Menšiny, turismus a právo, a to v rámci řady Minority nakladatelství Auditorium, kde v roce 2018 vyšla kniha Halász – Petráš a kol.: Menšiny, vysoké školy a právo. Dokončuje se kniha Kuklík – Petráš a kol.: Menšiny, sport a právo – tato publikace je věnována proslulému fotbalovému trenérovi a funkcionáři židovského původu pocházejícímu z regionu Hugo Meislovi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLEDY NĚKTERÝCH VÝZKUMŮ PRO ZÁJEMCE
VÝZKUMY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MENŠIN

Právnická fakulta UK se již přes deset let intenzívně věnuje výzkumům právního postavení menšin včetně historie, a to zejména v rámci projektů NAKI Ministerstva kultury. Právnická fakulta UK v této problematice spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i zahraničí, ale i s ministerstvy a také např. s Radou vlády pro národnostní menšiny. Výsledkem je mimo jiné značné množství publikací, kdy lze uvést například knihu z roku 2017 Kuklík – Petráš: Minorities and Law in Czechoslovakia 1918-1992 nebo jednu z nejrozsáhlejších českých prací k postavení Židů z roku 2015 Kuklík a kol.: Jak odškodnit holocaust? Zmínit lze také například již čtyři na menšiny zaměřená čísla renomovaného časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2013, 4/2015, 1/2016, 2/2018, která jsou vedle tištěné verze i volně na internetu
https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/auci/1404046928/

VÝZKUMY PRÁVNÍ ÚPRAVY TURISMU
Právnická fakulta UK se v ČR jako jediná akademická instituce výrazněji věnuje právní úpravě turismu (včetně souvisejících otázek jako je památková péče), na počátku listopadu se konají již pravidelné konference organizované dr. Petrášem. Podrobně viz stránka Právo a cestovní ruch http://turismus.prf.cuni.cz/. Vyšla mj. již čtyři monotematická čísla časopisů k právní úpravě turismu připravená dr. Petrášem, která jsou obvykle tištěná, ale vždy i v elektronické verzi volně na internetu: Studia turistica 1/2018 a 1/2019. Viz
https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica speciální číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016 file:///C:/Users/User/Downloads/Iurid_3_2016.pdf historický vývoj zachycuje časopis Právněhistorické studie 48/I https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=117938


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111