VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2017-2018

Rádi bychom Vás upozornili na výzvu k podávání návrhů projektů do Česko-rakouských výzkumných mobilit s dobou řešení 2017 - 2018.


Termín pro předkládání návrhů projektů: od 15. 3. - do 31. 5. 2016

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté. V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:
• krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
• dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.
Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-rakousko

Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu s požadovanými přílohami odeslán na: mobility_rakousko @ msmt.cz nejpozději do 31. 5. 2016 do 24:00 hodin.

Společně s návrhem společného výzkumného projektu odeslaným elektronicky musí být předložen jeden kompletní výtisk návrhu projektu, včetně všech příloh ( 1. souhlas se zpracováním osobních údajů pro české řešitele a členy řešitelského týmu příjemce, dalšího řešitele a členy řešitelského týmu dalšího účastníka projektu (podepsaný a oskenovaný souhlas zasílejte elektronicky ve formátu PDF, 2. Životopis řešitelů (český a rakouský) a dalších klíčových osob řešitelského týmu (maximálně 2 normostrany/osoba) podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem/ oprávněným členem statutárního orgánu instituce uvedené v návrhu projektu jako „příjemce“ a opatřený jejím razítkem. Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh, je nutno doručit jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 31. 5. 2016) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „MOBILITY - Rakousko 2017-2018 - NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá institucím řešitelů schválených návrhů společných výzkumných projektů v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.

Kontaktní osoba pro české řešitele
Ing. Jana Juřicová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 234 811 699
E-mail: jana.juricova @ msmt.cz

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele
ICM - Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität
Programm WTZ
Frau Mag. Monika Staltner, MA
Ebendorferstraße 7
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 53408-445
Fax: +43 (0)1/ 53408-499
E-mail: monika.staltner @ oead.at
Web: http://www.oead.at/wtz/
 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111