VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2017-2018

 
Rádi bychom Vás upozornili na výzvu k podávání návrhů projektů do Česko-německých výzkumných mobilit s dobou řešení 2017 - 2018.
Termín pro předkládání návrhů projektů: od 1. 4. - do 31. 5. 2016

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté. V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:
• krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
• dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám, přičemž maximální výše příspěvku, který poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty je stanovena na 6 000 Kč.
Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc.

V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1 000 Kč/den.

Výše stravného a kapesného poskytovaných zahraničnímu řešiteli společného výzkumného projektu po dobu jeho pobytu na území České republiky musí být stanovena v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle ust. § 189 odst. 1 zákoníku práce pouze v případě, pokud příjemce podpory uzavřel se zaměstnavatelem zahraničního řešitele společného výzkumného projektu dohodu o vzájemné výměně zaměstnanců podle ust. § 188 odst. 4 zákoníku práce a vzájemné výměny výzkumných pracovníků jsou mezi spolupracujícími institucemi uskutečňovány podle této dohody. V opačném případě stanovuje výši stravného a kapesného poskytovaného zahraničnímu řešiteli společného výzkumného projektu příjemce podpory na základě vlastního uvážení.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných zde.

Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu s požadovanými přílohami odeslán na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději do 31. 5. 2016 do 24:00 hodin.

emailová adresa pro zaslání návrhu projektu včetně příloh:

mobility_nemecko @ msmt.cz

Společně s návrhem společného výzkumného projektu odeslaným elektronicky musí být předložen jeden kompletní výtisk návrhu projektu, včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem / oprávněným členem statutárního orgánu instituce uvedené v návrhu projektu jako „příjemce“ a opatřený jejím razítkem.

Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh, je nutno doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 31. 5. 2016) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „MOBILITY - Německo 2017-2018 - NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 - Malá Strana

Jakýkoliv jiný způsob podání návrhu společného výzkumného projektu (např. faxem) nebude přijat k posouzení. Za včasné doručení návrhu společného výzkumného projektu odpovídá výlučně uchazeč.


Kontaktní osoba pro české řešitele
Ing. Jana Juřicová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420-234 811 699
E-mail: jana.juricova @ msmt.cz

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele
p. Tobias Hill
Deutscher Akademischer Austauchdienst
Referat P33 – Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität (PPP)
Kennedyallee 50, 531 75 Bonn, Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49-228 882 490
E-mail: hill @ daad.de
Web: https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57200151

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111