VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2019

 

Dovoluji si Vás upozornit na VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2019.
Detailní informace k výzvě naleznete zde.
Potřebné formuláře naleznete zde.
Konec soutěžní lhůty je 30.6. 2017
Neboť je nutný podpis rektora u některých příloh, prosím o informaci, že máte v plánu psát projekt včetně konečné verze názvu projektu, zaslat na e-mail krabcova @ prf.cuni.cz nejpozději do 16. června 2017.
Konečnou verzi projektu je pak třeba dodat na Oddělení vědy nejpozději do 23. června 2017.
 
Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků. Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019) ze všech oblastí výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.
 
Podporovány budou pouze krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 20 dní ročně (tzn. maximálně 4 zahraniční cesty o celkové délce trvání 40 dní za celou dobu řešení společného výzkumného projektu).
Výše příspěvku, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne příjemci na uskutečnění 1 zahraniční cesty do Francouzské republiky a zpět, je stanovena na 12.000,- Kč.
Výše příspěvku, který obdrží příjemce k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele/člena řešitelského týmu projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné), je stanovena na 2.000,- Kč/den.
Na řešení 1 společného výzkumného projektu tak bude ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena podpora v maximální výši 64.000,- Kč/rok, tj. 128.000,- Kč na celou dobu řešení projektu.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Společně s návrhem společného výzkumného projektu odeslaným elektronicky musí být předložen jeden kompletní výtisk návrhu projektu, včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem / tedy panem rektorem a opatřený razítkem instituce. Kompletní výtisk návrhu, včetně všech příloh včetně elektronické verze na nosiči CD/USB, je nutno doručit poskytovatelem poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 30. června 2016, případně na podatelnu MŠMT do 10:00 hod téhož dne) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „VÝZVA - FRANCIE 2018-2019 - NEOTEVÍRAT“ na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů (O33)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 - Malá Strana

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111