Výsledky květnových studentských vědeckých konferencí v oboru práva životního prostředí

 

V květnu 2015 organizovala katedra práva životního prostředí dvě studentské vědecké konference.
 
První z nich se konala v rámci soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) v pondělí 25. května 2015. K šesti pracím z oboru práva životního prostředí byly v letošním ročníku soutěže připojeny i tři práce z oboru správního práva, studentská vědecká konference se tedy konala ve společné sekci práva životního prostředí a správního práva. Předsedou oborové komise byl vedoucí katedry práva životního prostředí PF UK, prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., členy JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (katedra správního práva a správní vědy), doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., JUDr. Martina Franková, Ph.D. a JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (všichni katedra práva životního prostředí).
 
Na základě soutěžních prací a jejich ústních obhajob rozhodla komise ocenit následující soutěžící:
Ludmilu Římanovou (III. ročník) za práci na téma Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a otázky spojené s jejím zavedením do správního řádu (1. místo, správní právo),
Milana Šimandla (IV. ročník) za práci na téma Vývoj ochrany stromů v českých zemích do roku 1754 (2. místo, právo životního prostředí) a Jakuba Procházku (IV. ročník) za práci na téma Sportovní akce a ochrana životního prostředí (3. místo, právo životního prostředí).
 
Na konferenci SVOČ navázala ve dnech 27.-30. května 2015 studentská vědecká konference na téma Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva, realizovaná z prostředků UK určených na Specifický vysokoškolský výzkum. Konference se účastnilo celkem 20 lidí, z toho převážně studenti doktorského studijního programu (jednalo se o studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně a studenty polských univerzitních pracovišť ve Wroclawi a v Katowicích). Konferenci, která byla realizována ve školicím středisku Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou, řídil prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., vedoucí katedry práva životního prostředí PF UK.
Zvláštní poděkování za účast patří prof. Dr. hab. Wojciechu Radeckému z Wroclawi, který je jedním z hlavních garantů práva životního prostředí v Polsku.
Hlavním smyslem konference byla analýza působení obcí v ochraně životního prostředí (přenesená a samostatná působnost, možnosti aktivní ochrany životního prostředí vč. komparace). Objevila se  řada příspěvků týkajících se územního plánování, řešeny byly dále otázky nakládání s komunálním
odpadem, ochrana ovzduší a další. Výstupem konference bude vydání recenzované monografie, která je v současné době v přípravě.
 
Děkujeme všem účastníkům obou konferencí za jejich příspěvky a podnětné diskusní komentáře.
 
Za katedru práva životního prostředí
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111