Výsledky hodnocení výuky studenty za akademický rok 2013/2014 byly zveřejněny na webu PF UK

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
obracím se na Vás s informacemi, které se týkají proběhlého hodnocení výuky na PF UK za minulý akademický rok.

Jak víte hodnocení výuky studenty za akademický rok 2013/2014 probíhalo na PF UK od 27. srpna do 22. září 2014 elektronickou formou a to za oba semestry akademického roku 2013/2014. Ankety se zúčastnilo 2618 studentů z celkového počtu 2673 studentů, kteří mohli hodnotit. 54 % studentů odpovědělo na otázku, zda chtějí hodnotit předmět, který měli zapsaný v ak. roce 2013/2014 "Ano", zbývajících 46 % studentů odpovědělo na tuto otázku "Ne".

Ve studentském hodnocení se projevila značná chybovost výsledků, neboť studenti měli možnost sami vybrat vyučujícího u příslušného předmětu, který hodnotili. V mnoha případech tak došlo k situaci, že studenti hodnotili někoho, kdo výuku vůbec nerealizoval. Takové výsledky, které neodpovídaly skutečnosti, proto byly zvýrazněny žlutým podbarvením, zároveň však byly ponechány údaje o počtu hodnotících studentů a o počtu studentů zapsaných na předmět.

Přestože byla účast studentů oproti minulým létům relativně vysoká, tj. souhrnně 54 %, bylo při hodnocení jednotlivých předmětů jen v relativně malém počtu případů dosaženo minimálního počtu 10 % studentů z počtu studentů zapsaných na předmět, kteří se hodnocení zúčastnili. V souladu s čl. 12 Řádu hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy ze dne 20. června 2014 proto hodnocení učitelů, kde se v anketě k příslušnému učiteli vyjádřilo „méně jak 10 % z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů,“ byla vypuštěna (ponechány však byly údaje o počtu hodnotících studentů a o počtu studentů zapsaných na předmět).
V anketě bylo dále použito hodnotící kritérium označené jako „pracovní kázeň“. Toto označení však nevystihovalo ve skutečnosti to, co se pro účely ankety pracovní kázní rozumělo, tj. „dochvilnost, nevynechává, konz. hod.“ Označení pracovní kázeň tak bylo nahrazeno pojmem dochvilnost.
V některých případech byl počet hodnotících studentů vyšší než počet zapsaných studentů, což znamená, že počet zapsaných na předmět se snížil oproti stavu v průběhu ankety. Předměty typu PVP a VP jsou totiž vymazávány na žádost studentů referentkou studijního oddělení. Stejně tak je možné, že na určité semináře docházelo více studentů, než kolik jich bylo zapsáno. Z těchto důvodů proto bylo hodnocení u těchto předmětů ponecháno.

Sumarizované výsledky číselného hodnocení výuky v upravené podobě jsou dostupné na tomto odkazu https://is.cuni.cz/studium/soub_mana/index.php?tid=6&do=xdownload&fileid=80944, před kliknutím na odkaz je nutné být přihlášen do Studijního informačního systému.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
děkuji Vám všem, kteří jste se ankety zúčastnili a poskytli tak učitelům Právnické fakulty UK důležitou zpětnou vazbu.

S pozdravem
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111