Vymazávání povinně volitelných a volitelných předmětů z informačního systému

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rád bych Vás informoval o tom, za jakých podmínek je možné požádat o vymazání nesplněných povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů z informačního systému.
V této souvislosti je především podstatné, že Akademický senát PF UK schválil 14. května 2015 novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK, podle které bude kromě povinných předmětů omezen také zápis povinně volitelných předmětů. Ty bude možné zapsat nejvýše dvakrát, tedy nejvýše ve dvou různých ročnících, přičemž pak takový povinně volitelný předmět nebude možné v průběhu dalšího studia absolvovat. Tato novela bude s velkou pravděpodobností schválena na univerzitní úrovni v průběhu června, a měla by tak nabýt účinnosti od nového akademického roku 2015/2016. Perspektivně se též počítá s úpravou, která omezí zápis volitelných předmětů, které nelze absolvovat opakovaně.
Z tohoto důvodu nebude od nového akademického roku 2015/2016 již možné po skončení zápisu předmětů do rozvrhu vymazat žádné předměty, které si zapíšete do rozvrhu v roce 2015/2016 a v následujících akademických letech. Toto pravidlo se bude vztahovat jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Stručně řečeno, jakmile si od příštího akademického roku zapíšete jakýkoliv předmět, bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zdali jej splníte nebo nesplníte. Zdůrazňuji však, že nemožnost vymazávat předměty se bude týkat pouze předmětů, které si budete zapisovat až v příštím akademickém roce.
Povinně volitelné a volitelné předměty, které jste si zapsali v letošním akademickém roce nebo předchozích akademických letech, lze vymazat na základě žádosti jen tehdy, pokud z něj nebyla konána zkouška nebo jiná kontrola studia. Jinými slovy to znamená, že není možné vymazat povinně volitelný nebo volitelný předmět, který jste se pokusil(a) složit a v informačním systému je u takového předmětu uveden výsledek.
Pravidlo, které umožňovalo výmaz předmětů, bylo někdy zneužíváno. Někteří studenti, kteří se neúspěšně pokusili absolvovat předmět ještě předtím, než jim mohl být do informačního systému zapsán výsledek pokusu, požádali na studijním oddělení o výmaz takového předmětu. Z těchto důvodů nově není možné vymazávat předměty v průběhu zkouškového období a zápočtového týdne. Vzhledem k tomu, že zápočtový týden již začal, není v tuto chvíli již možné vyhovět Vašim žádostem o výmaz předmětů bezodkladně. Pokud však již nyní víte, že určitě nebudete chtít určitý povinně volitelný nebo volitelný předmět konat, můžete již nyní e-mailem požádat svoji studijní referentku o výmaz dotyčného předmětu; tato žádost bude vyřízena v týdnu následujícím po skončení zkouškového období, tedy na začátku letních prázdnin. Studijní referentky začnou vyřizovat Vaše žádosti o výmaz předmětů dne 7. července a ukončí vymazávání předmětů 28. srpna. V případě, že si přejete, aby byl Váš předmět vymazán v průběhu letních prázdnin, podejte si prosím žádost o výmaz nejpozději do 28. srpna.
Pokud žádost o výmaz podáte až po této lhůtě, potom bude předmět vymazán až v týdnu od 5. října 2015, tj. týden po skončení zkouškového období 30. 9. 2015
O výmaz předmětů, které jste si zapsali v akademickém roce 2014/2015, případně v předchozích akademických letech, budete moci požádat nejpozději do 31. 10. 2015.
Závěrem bych rád uvedl, že cílem tohoto opatření je především zpřístupnit povinně volitelné a volitelné předměty těm studentům, kteří je chtějí skutečně absolvovat a naopak eliminovat situaci, kdy jsou všechny předměty zaplněny, avšak absolvovány jsou jen zlomkem zapsaných studentů. Jakkoli pro Vás tato omezení mohou být nepříjemná, věřím, že je chápete.
 
Přeji Vám všem, abyste své zapsané předměty úspěšně absolvovali, a nemuseli tak podávat žádné žádosti o výmaz předmětu.
S pozdravem
Karel Beran

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111