Výjezdní workshop z obchodního práva

 

Výjezdní workshop z obchodního práva

 

Úsvit nové obchodněprávní judikatury?

 

pátek 13. – neděle 15. dubna 2018

 

školicí středisko UK, Pec pod Sněžkou

 

 

 

Jubilejní desátý ročník úspěšného workshopu je určen studentům 3. až 5. ročníku PF UK, kteří se zajímají o obchodní právo. Jeho cílem je zaměřit pozornost na vybraná soudní rozhodnutí z nedávné doby, kriticky je analyzovat a prodiskutovat z rozličných úhlů pohledu; u rozhodnutí, která se váží ještě ke starému právu, se zvláštní pozornost zaměří na otázku, nakolik jsou jejich závěry použitelné v poměrech nového práva.

 

            Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování rozboru vybraného rozhodnutí (rozsah 5 až 10 normostran) a jeho prezentace před ostatními účastníky (délka 10 až 15 minut). Na to naváže diskuse, do níž by se měli zapojit v hojné míře všichni studenti a pozorovatelé. Poté proběhne zhodnocení příspěvku referenta ve snaze podpořit rozvoj nejen odborných znalostí, ale i písemných schopností a řečnických dovedností účastníků. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo; vítězové budou odměněni. Za poskytnuté knižní odměny děkujeme nakladatelství Wolters Kluwer, partnerovi workshopu.Workshop je koncipován jako intenzivní; v pátek i v sobotu rokujeme až do pozdních večerních hodin. Sobotní odpoledne nicméně tradičně vyhrazujeme pohybu na čerstvém horském vzduchu a sokratovským diskusím pod širým nebem. Cíl se mění s počasím, několikrát jsme však až na nejvyšší hoře republiky získali ten optimální nadhled nad probíranou matérií. S příspěvky lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Zdařilá díla doporučíme k uveřejnění, případně pomůžeme s jejich publikací. Konzultace k tvorbě práce rád poskytne kterýkoli garant. Nabídka rozhodnutí ke zpracování tvoří součást této pozvánky. Každé lze zvolit jen jednou. Ve výjimečných případech posoudíme i individuální návrh účastníka. Jakmile si studenti vyberou 28 soudních rozhodnutí, volba se uzavře. Bude-li do 16. března 2018 vybráno méně než 28 judikátů, mohou se o zpracování příspěvku do tohoto limitu ucházet doktorandi či absolventi fakulty. Dne 21. února 2018 proběhne od 9. hod. v místnosti č. 401 na fakultě dvouhodinový seminář zaměřený na psaní odborného textu a jeho prezentaci. Pro studenty, kteří se workshopu v Peci zúčastní prvně, je účast povinná, pro ostatní dobrovolná.

 

Kromě pregraduálních studentů a dalších přispěvatelů z řad absolventů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je předem se seznámit s několika příspěvky, které jim přidělíme, zformulovat a autorovi zaslat jeden či dva doplňující dotazy a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.); přihlášené zájemce do 5. dubna 2018 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.

 

            Cena za ubytování a stravu za celý pobyt činí 700 Kč, a to jak pro přispěvatele a doktorandy, tak pro pozorovatele, kteří nejsou doktorandy (platbu lze hradit i přímo školicímu středisku, v takovém případě je však vyšší). Dopravu zajišťuje a hradí každý účastník sám.

 

            Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu jeho rokování.

 

Přihlášky s emailovým a facebookovým kontaktem zasílejte na adresu JUDr. Kláry Hurychové, Ph.D.: kulhanko @ prf.cuni.cz; na jejím základě zájemcům zpřístupníme diskusní skupinu Seminář v Pecina Facebooku (https://www.facebook.com/groups/seminarvpeci/), v níž si vyberou z vypsaných soudních rozhodnutí. Výběr otevřeme 17. ledna 2018. Příspěvek je nutno odevzdat do čtvrtka 5. dubna 2018 elektronicky na adresu Mgr. Petra Tomáška: tomasekp @ prf.cuni.cz. Bezprostředně poté příspěvky rozdělíme mezi pozorovatele.

 

Bližší informace k organizaci workshopu a pokyny pro vypracování a odevzdávání příspěvků naleznete na webové stránce http://www.prf.cuni.cz/vyjezdni-seminar-z-obchodniho-prava-1404045896.html. Seznamte se, prosím, s nimi. V rámci diskusní skupiny na Facebooku se můžete vzájemně kontaktovat a domluvit na organizačních věcech (rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).

 

            Garanty letošního workshopu jsou Petr Čech, Kateřina Eichlerová, Tomáš Horáček, Klára Hurychová, Lucie Josková a Daniel Patěk. Účast na workshopu předběžně přislíbili Petr Šuk a Robert Pelikán.

 

 

 

Výběr judikatury pro zpracování příspěvku
 
Podnikání
1
Nejvyšší správní soud
6 Afs 278/2016
k volbě zákonného režimu (podnikání, samostatná výdělečná činnost, zaměstnání) - kauza David Lafata
2
Okresní soud v Jihlavě
8C 220/2014
k otázce, zda odpovědný zástupce může být zástupcem podnikatele (dostupné z ASPI)
3
Nejvyšší soud
29 Cdo 2219/2015
k označení odštěpného závodu
4
Ústavní soud
Pl. ÚS 26/16
k ústavní konformitě EET
5
Soudní dvůr EU
 C‑434/15
k regulaci činností provozovatelů platforem sdílené ekonomiky (shared economy)
6
Nejvyšší soud
21 Cdo 3980/2016
k zákazu konkurence
Spotřebitelé
7
Ústavní soud
I. ÚS 290/15
k zachování možnosti kauzálních námitek spotřebitelem po převodu směnky
8
Nejvyšší soud
32 ICdo 86/2015
k (ne)přípustnosti klauzule o smluvní pokutě v obchodních podmínkách spotřebitelské smlouvy
Obchodní korporace obecně
9
Nejvyšší soud
29 Cdo 5719/2016
k (ne)přípustnosti vyloučení převoditelnosti podílu v s.r.o. mezi společníky
10
Vrchní soud v Praze
14 Cmo 354/2014
ke vzniku zástavního práva k družstevnímu podílu
11
Nejvyšší soud
26 Cdo 1478/2015
k jednání před založením obchodní korporace
12
Nejvyšší soud
29 Cdo 1436/2014
k povinnosti loajality společníka
13
Ústavní soud
I. ÚS 3168/11
k povinnosti loajality společníka
14
Nejvyšší soud
29 ICdo 92/2015
k postoupení pohledávky na splacení emisního kursu akcií
15
Nejvyšší soud
29 Cdo 396/2016
ke jmenování opatrovníka obchodní korporaci
16
Nejvyšší soud
23 Cdo 1782/2017
k rozhodčí doložce ve společenské smlouvě
17
Nejvyšší soud
29 Cdo 4825/2015
k věcné příslušnosti soudů k rozhodování sporů ze smluv, jimiž se převádí podíl v obchodní korporaci
Volené orgány obchodní korporace
18
Ústavní soud
I.ÚS 190/15
k (ne)dovolenosti souběhů funkcí
19
Nejvyšší soud
21 Cdo 2999/2016
k (ne)dovolenosti souběhů funkcí
20
Nejvyšší soud
29 Cdo 387/2016
k (ne)dovolenosti společného jednání prokuristy a jednatele
21
Nejvyšší soud
29 Cdo 880/2015
k právnímu jednání vůči zaměstnancům
22
Nejvyšší soud
29 Cdo 440/2013
k obrácenému důkaznímu břemeno při prokazování povinnosti péče řádného hospodáře
23
Vrchní soud v Praze
7 Cmo 615/2014
k odstoupení z funkce v nevhodnou dobu
24
Nejvyšší soud
29 Cdo 4245/2014
k povinnosti vydat věci po zániku funkce
25
Nejvyšší soud
29 Cdo 1738/2015
k určitosti opčních akciových programů jako formy odměny
Specifické otázky týkající se obchodních korporací
26
Ústavní soud
IV. ÚS 1146/16
k povinnosti státem ovládané a.s. poskytovat informace na základě svobodného přístupu k nim - kauza ČEZ a.s.
27
Nejvyšší správní soud
1 Afs 98/2010
k potřebám (ne)mající průmyslovou nebo obchodní povahu
Právní jednání
28
Nejvyšší soud
21 Cdo 1456/2015, 21 Cdo 5209/2016
k animu fraudandi a conscientia fraudis u relativní neúčinnosti
29
Nejvyšší soud
21 Cdo 5570/2015
k existenci pohledávky v době odporovaného jednání
30
Nejvyšší soud
29 Cdo 61/2017
k výkladu právních jednání
Závazky
31
Ústavní soud
II.ÚS 2370/14
k povinnosti nahradit škodu za neplatně uzavřenou smlouvu - kauza Lesy ČR, s.p.
32
Krajský soud v Hradci Králové
23 Co 45/2016
k možnosti odstoupit od kupní smlouvy pro rozpor skutečného a deklarovaného počtu kilometrů (dostupné z ASPI)
33
Krajský soud v Ostravě
75 Co 448/2015
k neúměrnému zkrácení u úvěrové smlouvy (dostupné z ASPI)
34
Okresní soud v Trutnově
9 C 161/2015
k vzájemné podmíněnosti plnění (dostupné z ASPI)
35
Nejvyšší soud
23 Cdo 3196/2016
k (ne)určitosti smluvní pokuty při porušení jakékoli smluvní povinnosti
36
Nejvyšší soud
32 Cdo 1362/2016
k přistoupení k budoucímu dluhu
37
Nejvyšší soud
23 Cdo 3894/2015
k (ne)podmíněnosti dohody o smluvní pokutě -vazba na odstoupení
38
Nejvyšší soud
26 Cdo 1454/2016
k výpovědi pronajímatele z nájmu bytu, potřebuje-li jej jen pro sebe
39
Nejvyšší soud
32 Cdo 4980/2014
k právům z vadného plnění
40
Nejvyšší soud
32 Cdo 2290/2014
k právům z vadného plnění
41
Nejvyšší soud
29 Cdo 2171/2014
k vrácení originálu záruční listiny jako sjednanému důvodu zániku práv z bankovní záruky
42
Nejvyšší soud
32 Cdo 4752/2014
29 Cdo 1395/2017
k formálnímu posuzování podmínek pro plnění z bankovní záruky
43
Nejvyšší soud
29 Cdo 2735/2012
k právům spojených s pohledávkou při jejím postoupení
Věcná práva
44
Nejvyšší soud
22 Cdo 5159/2014
k překážkám zrušení spoluvlastnictví (žádost v nevhodnou dobu či jen k újmě některého ze spoluvlastníků)
45
Nejvyšší soud
22 Cdo 3242/2015, 22 Cdo 1499/2015
k překážce povolení nezbytné cesty soudem, způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá
46
Nejvyšší soud
22 Cdo 4847/2016
k privilegovaným imisím (z úředně schváleného závodu)
Něco navíc
47
Nejvyšší soud
26 Cdo 4567/2016
k předpokladům pro napadení platnosti rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků

 

 

 

 

 

Partner akce

 

 

 


 

 

 

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111