Výjezdní seminář: Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu 6.-9. dubna

 

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii.

Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.

Přihlásit se je možné od 11. listopadu 2016 do 5. března 2017 na e-mailové adrese wintr @ prf.cuni.cz.

Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků.

Výjezdní seminář se koná ve dnech 6.–9. dubna 2017 v Peci pod Sněžkou. Náklady spojené s ubytováním a stravováním hradí fakulta zpětně.

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též doc. Jan Kysela. 

Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích). Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2016/2017 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.

 
Harmonogram
 •               5. března 2017            termín pro odevzdání přihlášek a anotací příspěvků v rozsahu 1 normostrany
 •              do 27. března 2017        příprava příspěvků, konzultace s mentory a odbornými garanty
 •              27. března 2017          odevzdání seminárních prací + aktualizovaných anotací (obojí bude rozesláno všem)
 •               27. 3. – 5. 4. 2017         posuzování seminárních prací mentory, komunikace autorů a mentorů
 •              6.–9. dubna 2017        výjezdní seminář (Chata UK, Pec pod Sněžkou, Velká pláň 159; od čtvrtečního dopoledne do nedělního odpoledne)
 
Nabídka témat

 

 • 1.      Svoboda v právní a politické filosofii
 • 2.      Libertariánský přístup k ústavnímu právu
 • 3.      Koncept obranyschopné demokracie
 • 4.      Klauzule umožňující omezit základní práva v mezinárodních lidskoprávních dokumentech
 • 5.      Klauzule umožňující omezit základní práva v ústavách
 • 6.      Dočasná derogace některých práv podle čl. 15 Evropské úmluvy pro lidská práva
 • 7.      Lze sestřelit letadlo unesené teroristy?
 • 8.      Omezování svobody obecně závaznými vyhláškami obcí
 • 9.      Kamerové systémy a omezení práva na soukromí
 • 10.    Scénář tikající bomby: mučit, nebo nemučit?
 • 11.    Institut vazby v judikatuře Ústavního soudu
 • 12.    Má slušný člověk důvod obávat se odposlechů?
 • 13.    Oslabení procesních záruk v případech závažné kriminality
 • 14.    Omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů
 • 15.    Shromažďování osobních údajů státem
 • 16.    Státní zásahy do rodinného života
 • 17.    Legitimita zákonů chránících jednotlivce bez ohledu na jeho vůli
 • 18.    Paternalistické normy v dopravě
 • 19.    Zákaz kouření v restauracích
 • 20.    Vlastnictví zavazuje
 • 21.    Vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu
 • 22.    Veřejný zájem na transparentnosti vlastnických poměrů
 • 23.    Lex Babiš: omezení vlastnictví a podnikání veřejných činitelů
 • 24.    Omezení politických práv státních funkcionářů (jaderná baba a podobné případy)
 • 25.    Kontrola topenišť a domovní svoboda
 • 26.    Limity advokátního tajemství
 • 27.    Právo na informační sebeurčení a jeho omezování státy
 • 28.    Nouzové stavy a omezení svobody pohybu
 • 29.    Omezení svobody migrantů
 • 30.    Volný průchod krajinou
 • 31.    Omezování náboženských projevů
 • 32.    Hate speech
 • 33.    Jiné verbální delikty ohrožující veřejný zájem
 • 34.    Veřejný zájem na neposkytování informací?
 • 35.    Nová zákonná úprava shromažďovacího práva (zákon č. 252/2016 Sb.)
 • 36.    Omezování svobody shromažďování z důvodu dopravy
 • 37.    Aktuální problémy svobody shromažďování
 • 38.    Omezování svobod z důvodu mravnosti
 • 39.    Rozpouštění spolků a politických stran
 • 40.    Trest dočasného zbavení politických práv
 • 41.    Svobodná volba povolání – zákonné požadavky a omezení na výkon povolání
 • 42.    Omezení svobody podnikání z důvodu veřejného zájmu
 • 43.    Zákaz prodeje ve svátek
 • 44.    Povinné očkování
 • 45.    Aktuální problémy ochrany před obviňování sebe nebo osoby blízké

 

Garanti:

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr @ prf.cuni.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111