Výjezdní workshop z obchodního práva

 

Výjezdní workshop z obchodního práva

Obchodní právo pod Sněžkou i drobnohledem

pátek 21. – neděle 23. dubna 2017
školicí středisko UK, Pec pod Sněžkou
 
Devátý ročník úspěšného workshopu je určen studentům 3. až 5. ročníku PF UK, kteří se zajímají o obchodní právo. Jeho cílem je zaměřit pozornost na čtyři vybrané oblasti z oboru, podrobně je rozebrat a prodiskutovat z rozličných úhlů pohledu a tím přispět k jejich lepšímu poznání i porozumění.
            Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování tématu, které se váže k některému z vymezených okruhů (rozsah 5 až 10 normostran), a jeho prezentace před ostatními účastníky (délka 15 minut). Na to naváže diskuse, do níž by se měli zapojit v hojné míře všichni studenti a pozorovatelé, zvláště (nikoliv však výlučně) ti, jejichž témata se pojí k téže oblasti. Poté proběhne zhodnocení příspěvku referenta ve snaze podpořit rozvoj nejen odborných znalostí, ale i řečnických dovedností účastníků. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo; vítězové budou odměněni. Knižní odměny poskytne nakladatelství Wolters Kluwer, partner akce.S pracemi lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Vybrané příspěvky doporučíme k uveřejnění na rekodifikačním webovém serveru obczan.cz, případně pomůžeme s jejich publikací v odborném tisku. Konzultace k jednotlivým tématům a jejich náplni rád poskytne garant tematického okruhu uvedený v přehledu níže. Každé téma lze zvolit jen jednou. O témata, která si nevyberou do 16. března 2017 studenti, se mohou ucházet doktorandi či absolventi fakulty. Na přelomu února a března 2017 proběhne na fakultě dvouhodinový seminář zaměřený na psaní odborného textu a jeho prezentaci (termín a místnost upřesníme počátkem února 2017 na Facebooku). Pro studenty, kteří se workshopu v Peci zúčastní prvně, je účast na semináři povinná, pro ostatní dobrovolná.
Kromě pregraduálních studentů a dalších přispěvatelů z řad absolventů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je seznámit se s písemnými příspěvky u vybraných témat, předem zformulovat a autorovi příspěvku zaslat jeden či dva doplňující dotazy k příspěvku a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory k předestřeným otázkám. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.); přihlášené zájemce do 10. dubna 2017 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.
            Cena za ubytování a stravu za celý pobyt činí 700 Kč, a to jak pro přispěvatele a doktorandy, tak pro pozorovatele, kteří nejsou doktorandy (platbu lze hradit i přímo školicímu středisku, v takovém případě je však vyšší). Dopravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.
            Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu jeho konání. Pozdní příjezd je omluvitelný jen u studentů účastnících se páteční KLP ze správního práva. Ti, kteří se jí plánují účastnit, prosíme, aby nevolili témata z prvního a druhého bloku, neboť ta budou zařazena do programu pátečního odpoledne a večera.
Přihlášky s emailovým a facebookovým kontaktem zasílejte na adresu Mgr. Jana Flídra: JanFlidr @ email.cz; na jejím základě zájemcům zpřístupníme diskusní skupinu na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/seminarvpeci/), v níž si vyberou z vypsaných témat; před výběrem volného tématu je nezbytné kontaktovat garanta okruhu a téma si od něj nechat schválit. Práci je nutno odevzdat do středy 12. dubna 2017 elektronicky na adresu Mgr. Petra Tomáška: tomasekp @ prf.cuni.cz.
Bližší informace k organizaci workshopu a pokyny pro vypracování a odevzdávání příspěvků naleznete na webové stránce http://www.prf.cuni.cz/vyjezdni-seminar-z-obchodniho-prava-1404045896.html. Seznamte se, prosím, s nimi. V rámci diskusní skupiny na Facebooku se můžete vzájemně kontaktovat a domluvit na organizačních věcech (rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).
         Přihlašovat se na jednotlivá témata je možné od 16. ledna 2017.
 
Nabídka témat:
 
Nekalá soutěž  a nekalé obchodní praktiky                                                     (garant: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.)
1.       Limity, variace a modifikace testu průměrného spotřebitele
2.       Míra přípustné agrese soutěžitele vůči spotřebitelům
3.       Přípustné šíření závadných údajů o jiném soutěžiteli
4.       Volné téma
5.       Volné téma
6.       Volné téma
7.       Volné téma
 
Koncerny                                                                                                 (garant: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.)
8.       Koncernový zájem
9.       (Ne)závaznost pokynů v koncernu
10.     Ovlivnění v systému civilního deliktního práva
11.     Volné téma
12.     Volné téma
13.     Volné téma
14.     Volné téma
 
Druhy podílů v kapitálové obchodní společnosti                                 (garant: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)
15.     Která ujednání založí zvláštní druh podílu
16.     Přípustné modality v konstrukci podílu na zisku
17.     Podíl bez hlasovacích a dalších kontrolních práv
18.     Volné téma
19.     Volné téma
20.     Volné téma
21.     Volné téma
 
Aktuální problémy družstev                                                                         (garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.)
22.     Převod družstevního podílu v bytových družstvech a jeho specifika
23.     Aktuální otázky spořitelních a úvěrních družstev
24.     Připravovaná novelizace právní úpravy družstev v ZOK
25.     Volné téma
26.     Volné téma
27.     Volné téma
28.     Volné téma
 
 
Dodatečná témata

Předkládáme pro inspiraci dodatečná témata, z nichž si lze zapsat jakékoli téma jako téma volné. Předchozí schválení garantem se nevyžaduje. Vypsáním dodatečných témat nejsou zájemci žádným způsobem omezeni v možnosti zvolit si i vlastní volné téma.
U jednoho okruhu témat lze zapsat nejvýše sedm témat.

Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky
1. Nekalosoutěžní aspekty odchodu zaměstnanců od soutěžitele
2. Opravná reklama (corrective advertisement) – americká inspirace, česká praxe a teoretické otazníky
3. Nekalosoutěžní ochrana nápadu (nechráněného formálním právem průmyslového vlastnictví) v české judikatuře
4. Právo na finanční satisfakci – důvody vzniku a kritéria určení výše

5. Západní značka, východní kvalita? (nekalosoutěžní pohled na problém různého složení potravin v různých členských státech)

Koncerny
1. Věřitel v postavení vlivné osoby?
2. Zaměstnanec v postavení vlivné osoby?
3. Vyrovnání újmy v koncernu
4. Připravovaná novelizace právní úpravy podnikatelských seskupení v ZOK

Druhy podílů v kapitálové obchodní společnosti
1. Násobná hlasovací práva - pro a proti (aneb kde se vzal princip one share - one vote a k čemu je dobrý?)
2. Které zvláštní povinnosti lze spojit s podílem / akcií?
3. Divizní akcie (Spartenaktien, tracking stocks) - pojem a limity přípustnosti v novém českém akciovém právu
4. Právní význam zápisu druhu podílu / akcie do obchodního rejstříku a výkladové nejasnosti spojené s takovým zápisem (aneb lze na základě dobré víry v zápis druhu nabýt podíl jiného druhu, než odpovídá zakladatelskému právnímu jednání?)

Aktuální problémy družstev
1. Shromáždění delegátů a jeho specifika, včetně neplatnosti usnesení
2. Specifika malého družstva, včetně reflexe změny počtu členů družstva
3. Společné členství manželů v bytovém družstvu a nakládání s družstevním podílem
4. Vkladová povinnost v družstvu

 

 

 

 
 
 

Partner akce

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111