Vyhlášení výzvy COST a ACTION

Vážení,

dovolujeme si upozornit na vyhlášení výzvy COST a ACTION v rámci soutěže Inter- excellence. 
 
VES17: INTER- ACTION
Vědní oblasti: všechny
Partnerská země: USA
Doba trván projektu: 2-5 let
Deadline: 31.10.2016
 
Oproti předchozím výzvám INTER-EXCELENCE je nutný Letter of Intent od americké strany. Dopis musí být podepsán hlavním řešitelem na americké straně a současně i zástupcem americké instituce (rektorem, děkanem, vedoucím katedry, ředitelem ústavu). V případě více spolupracujících institucí na české straně musí být dopis z amerického pracoviště adresován všem českým účastníkům. V případě více institucí na americké straně je nutné předložit „Letter of Intent“ od všech amerických pracovišť.
Veškerá dokumentace včetně povinných příloh je k nalezení zde
 
Hodnotící lhůta, ve které poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, začíná běžet dne 1. listopadu 2016 a končí dne 17. května 2017 zveřejněním výsledků na internetových stránkách poskytovatele.
Kontaktní osobu na MŠMT je Mária Krausová, DiS. (234 811 244) a Ing. Jarmila Horská (234 811 557).
 
VES17: INTER- COST
Vědní oblasti: tematické okruhy vybírané k podpoře příslušnými orgány COST
Deadline: 31.10.2016
 
Podmínky přijetí návrhu projektu VES17:
  • Musí odpovídat cílům podprogramu
  • Být součástí některé ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST
  • V případě již běžících akcí s řídícím výborem, musí být k návrhu projektu přiloženo
    doporučení projektu k zařazení do akce příslušným řídícím výborem akce. V případě,
    že akce nemá dosud řídící výbor (jedná se o nově schválené akce) musí být k návrhu
    projektu přiloženo vyjádření navrhovatele nové schválené akce, obsahující doporučení s připojením projektu k nové akci.
 
Kontaktní osobu na MŠMT je RNDr. Josef Janda (234 811 720) a RNDr. Jana Bystřická (234 811 242).
 
Pro obě výzvy platí:
Návrh projektu se podává v českém jazyce, zpracovaný na předepsaných formulářích podle zadávací dokumentace. Formáty poskytovatelem předepsaných formulářů není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit nebo upravovat. Za změnu se nepovažuje nakopírování příslušných částí tabulek formuláře z důvodu vkládání. V opačném případě bude návrh projektu z veřejné soutěže vyřazen. V případě finančních tabulek se veškeré údaje vkládají výhradně v celých korunách, nikoliv v celých tisících Kč.
Jako obvykle návrh projektu může být podepsaný děkanem fakulty (s přiloženou plnou mocí), čestné prohlášení musí být podepsáno JM rektorem. Čestná prohlášení k podpisu nám zasílejte nejpozději do 20.10.2016.

 
Podání projektu jako vždy tištěně i elektronicky. 
Obálky označte výrazným nápisem:
„INTER-COST (LTC17) – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“; nebo "INTER-ACTION (LTAUSA17)- veřejná soutěž-NEOTEVÍRAT! "
 
Doručovací adresa poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů – 33
Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1 – Malá Strana

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111