Vyhlášení výsledků X. ročníku SVOČ

 

Vyhodnocení výsledků X. ročníku SVOČ
Právnické fakulty Univerzity Karlovy


  • studenti přihlásili a obhajovali práce v 10 sekcích magisterského studijního programu a 3 sekcích doktorského studijního programu
  • v  magisterském studijním programu bylo odevzdáno 88 prací a obhájeno 85
  • v doktorském studijním programu bylo odevzdáno 27 prací a obhájeno 26
  • celkem bylo obhajováno 111 prací
  • v magisterském studijním programu v samostatných sekcích bylo nejvíce prací odevzdáno v sekci právních dějin – 11 prací, v sekci autorského práva  - 10 prací
  • v doktorském studijním programu bylo odevzdáno k obhajobě 8 prací v samostatné sekci trestního práva
  • 52 pedagogů fakulty a odborníků se podílelo na zpracování posudků k odevzdaným pracím

 

Magisterské sekce
Sekce smíšená A (ústavní právo, politologie a sociologie, teorie práva a právních učení)
1.         Filip Horák                Problematika uchopení lidské důstojnosti v ústavním právu
2.         Martin Madej            Defining the problem of hijack attempts in assemblies: freedom of speech and right to assembly at conflict - v anglickém jazyce
3.         Iveta Bartošová        Informovaná společnost - vybrané otázky zveřejňování informací  souvisejících s činností státní správy
3.         Lukáš Kollert            Krize, právo a stát. Studie k problematice mimořádného vládnutí a kolizi  hodnot v právu
Sekce smíšená B (správní právo a správní věda, finanční právo a finanční věda)
1. Jitka Dvořáková                Posuzování shody zdravotnických prostředků
2. Kristýna Roušarová         Malá účtová (r)evoluce - aktuální změny v právním režimu platebních účtů
3. Štěpán Knetl                      Obnovený návrh směrnice CCCTB
Sekce smíšená C (pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, občanské právo, zdravotnické právo)
1. Matěj Tkadlec                   Sdílená ekonomika: výzva pro právní úpravu závislé práce?
2. Alžběta Slezáková             Důkazní břemeno v medicínskoprávních sporech
3. Ivo Kozáček                      Kvalifikovaná výzva k vyjádření k žalobě
Sekce smíšená D (evropské právo, obchodní právo)
1. Adam Zábranský              Právní aspekty smart kontraktů
2.  Martin Madej                   Impact of the Charter of Fundamental Rights of the EU on the judicial protection of economic and social rights in the Czech Republic - v anglickém jazyce
3. Vojtěch Hradečný, Adéla Havelková     Novela směrnice č. 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní  a její  dopady
Sekce trestního práva
1. Hana Šimánová                Princip ne bis in idem ve světle aktuální judikatury
2. Jan Petr                              Srovnání vybraných aspektů souvisejících s drogovými trestnými činy v   českém a španělském trestním právu
3. Karolína Brychtová          Institut předběžného opatření z pohledu oběti domácího násilí
Sekce mezinárodního práva
1. Petra Sýkorová     Pozice prchajících albínů z pohledu mezinárodního práva
2. Zdeněk Priesel      Řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
3. Hana Laníková      Mezinárodní mediace jekožto nástroj etnických konfliktů v Africe
3. Dominik Liška       Zánik státu zánikem státního území
Sekce národního hospodářství
1. Matěj Komárek     Výhody a nevýhody elektronické evidence tržeb
2. Jan Havránek        Česká národní banka a kurz koruny
3. Vojtěch Hradečný Metody dodávky a kontraktace v pozemním stavitelství
3. Denisa Linhartová, Maxmilián Sup  Efektivita marketingových nástrojů společností Nike a Adidas v českém zastoupení
Sekce autorského práva
1. Pavla Poláková     Ochrana názvu, pověsti a soukromí právnické osoby
2. Jakub Hálek           Autorskoprávní aspekty Let's Play videí
3. Vladimír Sharapaev, Diana Řeháčková   Reflexe fenoménu hudby v právu v podmínkách 21. století
Sekce právních dějin
1. Josef Vacek                        Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí josefínského hrdelního řádu
2. Petr Ráliš               Vývoj právní úpravy interrupcí v Československu v letech 1948-89
3. Jiří Turoň              Manželská imunita v anglickém právu
Sekce práva životního prostředí
1. Jan Šeba                            Klimatická změna před soudem: případ Urgenda proti Nizozemsku
2. Marta Vančurová             Vlastnické právo jako nástroj ochrany životního prostředí domorodých národů v judikatůře orgánů mezinárodního systému ochrany CP
3. Alena Chaloupková          Právní instrumenty prevence změny klimatu a adaptace na její projevy
3. Karolína Kropíková         Právní aspekty provádění pokusů na zvířatech v České republice
           
Doktorské sekce
Sekce smíšená E (ústavní právo, teorie práva a právních učení, právní dějiny, politologie a sociologie)
1. Mgr. Karel Řepa               Ústavní identita a její vyjádření skrze pojem lid a národ
2. JUDr. Daniela Němečková, Mgr. Lukáš Blažek              Analýza revize retribuce 1948 s využitím statistických metod
3. Mgr. Ondřej Kadlec, J.D.  Právní neshody ve velkých senátech vrcholných soudů
3. Mgr. Bc. Martin Koloušek  Norma. Pokus o přehodnocení pojmu
Čestné uznání:          Mgr. Bc. Milan Šimandl, DiS Právní rámec pražské asanace
Sekce smíšená F (správní právo a správní věda, finanční právo a finanční věda, občanské právo, zdravotnické právo, mezinárodní právo)
1. Mgr. Michaela Povolná, JUDr. Lucie Široká    Střet zájmů matky a plodu z pohledu práva  (maternal-fetal conflict)
2. JUDr. Jakub Vojtěch         Několik poznámek k nové pravomoci ČNB pro regulaci hypotečního trhu     
3. Mgr. Kristýna Urbanová  Brexit a mezinárodní práva
Sekce trestního práva
1. Mgr. Vojtěch Novotný      Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
2. JUDr. Petra Zaoralová      Meze procesní použitelnosti soukromých zvukových a obrazových záznamů jako důkazu v trestním řízení

3. JUDr. Dalibor Šelleng       K využití hypnózy při objasňování trestné činnosti

 
X. ročník SVOČ Ocenění sponzory
Ministerstvo financí ČR
 
-    Jan Havránek: Česká národní banka a kurz koruny
-    Jan Kubíček: Střecha nad hlavou, hypotéka na krku: Regulace hypoték
-    Kristýna Roušarová: Malá účtová (r)evoluce - aktuální změny v právním režimu platebních účtů
-    Michal Říha: Vliv správních úřadů na kvalitu legislativy
-    Lukáš Blažej: Vzpoura správních orgánů - neřešitelný právní problém?
-    Markéta Řezníčková: Daň z finančních transakcí v právu EU
-    Mgr. Lukáš Hrdlička: Právní úprava investování fondů kvalifikovaných investorů
-    Mgr. David Merenda: (Nejen) právně teoretické aspekty distribuce finančních produktů
-    JUDr. Jakub Vojtěch: Několik poznámek k nové pravomoci ČNB pro regulaci  hypotečního trhu
 
Komora daňových poradců
 
-    Štěpán Knetl: Obnovený návrh směrnice CCCTB
-    Markéta Řezníčková: Daň z finančních transakcí v právu EU
 
advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP
 
-    Lukáš Blažej, Vzpoura správních orgánů - neřešitelný právní problém?
-    Michal Říha, Vliv správních úřadů na kvalitu legislativy
-    Hana Šimánová, Princip ne bis in idem ve světle aktuální judikatury
-    Matěj Tkadlec, Sdílená ekonomika: Výzva pro právní úpravu závislé práce?
-    Adam Zábranský, Právní aspekty smart kontraktů
 
IB Grant Thornton Consulting s.r.o.
-    Adam Zábranský: Právní aspekty smart kontraktů
-    Matěj Tkadlec: Sdílená ekonomika: výzva pro právní úpravu závislé práce?
-    Matěj Blažek: Lobbing v České republice
 
Wolters Kluwer ČR, a. s.
-Iveta Bartošová: Informovaná společnost - vybrané otázky zveřejňování informací souvisejících s činností státní správy
-Jitka Dvořáková: Posuzování shody zdravotnických prostředků
-Alžběta Slezáková: Důkazní břemeno v medicínskoprávních sporech
-Martin Madej: Impact of the Charter of Fundamental Rights of the EU on the judicial protection of economic and social rights in the Czech Republic - v anglickém jazyce
-Jan Petr: Srovnání vybraných aspektů souvisejících s drogovými trestnými činy v českém a španělském trestním právu
- Petra Sýkorová: Pozice prchajících albínů z pohledu mezinárodního práva
-Matěj Komárek: Výhody a nevýhody elektronické evidence tržeb
-Jakub Hálek: Autorskoprávní aspekty Let's Play videí
-Petr Ráliš: Vývoj právní úpravy interrupcí v Československu v letech 1948-89
- Marta Vančurová: Vlastnické právo jako nástroj ochrany životního prostředí domorodých národů v judikatuře orgánů mezinárodního systému ochrany CP
-Mgr. Karel Řepa: Ústavní identita a její vyjádření skrze pojem lid a národ
- Mgr. Kristýna Urbanová: Brexit a mezinárodní práva
-Mgr. Vojtěch Novotný: Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 
 
BLAHOPŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝM STUDENTKÁM A STUDENTŮM

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111