Vyhlášení výsledků 9. ročníku SVOČ na PF UK

 

Vyhodnocení výsledků IX. ročníku SVOČ Právnické fakulty Univerzity Karlovy

·       studenti přihlásili a obhajovali práce ve 14 sekcích magisterského studijního programu a 4 sekcích doktorského studijního programu
·       v  magisterském studijním programu bylo přihlášeno 190 prací, odevzdáno 133 a obhájeno 124
·       v doktorském studijním programu bylo přihlášeno 49 prací, odevzdáno 40 a obhájeno 37
·       celkem studentky a studenti obhajovali 161 prací
(V roce 2015 to bylo 159 prací, z toho 132 bylo v magisterském studijním programu a 27 v doktorském studijním programu. )
·       10 prací bylo zpracováno v jazyce anglickém
·       nejvíce prací bylo odevzdáno v magisterském studijním programu
v  sekcích autorského práva  - 18 prací, trestního práva – 13 prací, v sekci správního práva a správní vědy  - 11 prací, sekce právních dějin, teorie národního hospodářství, mezinárodního práva měla odevzdaných každá 10 prací
·       v doktorském studijním programu bylo odevzdáno k obhajobě 10 prací v sekci trestního práva, celkem 7 prací bylo odevzdáno a obhajováno v sekcích mezinárodního práva a z oblasti finančního práva a finanční vědy
·       102 pedagogů fakulty a odborníků a 8 studentů doktorského studijního programu se podílelo na zpracování posudků k odevzdaným pracím
 
Sekce doktorandská – sekce trestního práva
1. Mgr. Vladislav Hřebíček: K problematice spáchání trestného činu podvodu uvedením soudu v omyl nebo využitím jeho omylu
2. JUDr. Petra Zaoralová: Problémy aplikace institutu dohody o vině a trestu v řízení proti právnickým osobám
3. JUDr. Lucie Stupková: Problémy aplikace institutu dohody o vině a trestu v řízení proti právnickým osobám
 
Sekce doktorandská – sekce mezinárodního práva
1. Mgr. Martina Pohanková: Dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na pravomoci ČNB
2. Mgr. Jakub Matocha: Legislativní předpoklady transportu zbraní přes českou státní hranici
3. Mgr. Ondřej Svoboda: Návrh investiční kapitoly pro TTIP jako vzorová investiční dohoda EU
 
Sekce doktorandská – sekce smíšená I.
1. Mgr. Martin Hobza: Účelově založené základní investiční fondy?
2. Mgr. Jakub Vojtěch: Zakát jako plnění daňového charakteru v islámském právu z pohledu české daňověprávní teorie
3. Mgr. Petra Kamínková: Trestání daňové nejistoty
 
Sekce doktorandská – sekce smíšená II.
1. Mgr. Marie Zámečníková: Procedurální vady zákonodárného procesu jakožto důvod pro zrušení zákona ústavními soudy
2. Mgr. Lukáš Blažek: Státní soud a jeho činnost se zaměřením na počátek činnosti
3. Mgr. Vladimír Lajsek: Předžalobní výzva podle § 142a o. s. ř. – praktický a teoretický pohled
3. Mgr. Kamila Stloukalová: Transitio ad plebem – případ Publia Clodia Pulchera
 
Sekce trestního práva  - magisterská
1. Anna Brandtner, Monika Vernerová: Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí jako znak skutkové podstaty
2. Vojtěch Novotný: Ohrožení pod vlivem návykové látky
3. Marek Dvořák: Rekognice osob a vady její realizace
 
Sekce politologie a sociologie
1. Jan Géryk: Lidská práva a disent v transatlantickém kontextu
2. Dominika Otrošinová: Právníci a profesní etika
3. Filip Horák: Tyranie většiny: Kritická analýza ideálu demokratického politického systému
3. Marie Sádlová: Eugenika - “Homo supersapiens”
 
Sekce národního hospodářství
1. Matěj Komárek: Financování kultury v ČR
2. Kateřina Hamplová: Trh nemovitostí a způsoby jejich oceňování
2. Jiří Kohoutek: Marketingová komunikace ve veřejném sektoru
3. Tomáš Pelikán, Filip Pavlík: Reverse charge a jiné nástroje jako prostředek boje proti daňovým únikům na DPH
3. Aleš Zethner: Garanční schéma v pojištění záruky cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, zkušenosti z jiných států EU a možná řešení pro ČR
 
Sekce teorie práva a právní filozofie  
1. Vladimír Monček: Ekonomická analýza práva jako druh teleologického výkladu
2. Klára Vítková: Problém odpovědnosti státu za škodu způsobenou očkováním v ČR a SRN
3. Vojtěch Kallai: Východiska, metodologie a specifičnost poznávání v právu
 
Sloučená sekce práva EU a životního prostředí
1. Lucie Škapová: Dočasný mechanismus relokace žadatelů o mezinárodní ochranu aneb O lidech, číslech a pravomoci EU
2. Alena Chaloupková: Environmentální migrace a její relevance v České republice
3. Zuzana Vrbová: Právní analýza Pařížské dohody z roku 2015 a vývoj ochrany klimatu
Sloučená sekce občanského práva a zdravotnického práva
1. Anežka Janoušková: Rozsah a limitace odpovědnosti za ukončení vyjednávání o smlouvě bez spravedlivého důvodu
2. Klára Zikmundová: Nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu
3. Jakub Zechovský: Kontrolní orgány spolku v platné české právní úpravě
 
Sekce ústavního práva
1. Viktor Derka: Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů
2. Laura Haiselová: Ukončení život udržující léčby ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
3. Jakub Dienstbier: Otázka ozbrojených sil a obrany státu v ústavní historii Československa
3. Jana Nečadová, Barbora Malcová: Ústavní aspekty kontrolního hlášení
 
Sekce správního práva a správní vědy
1. Martin Madej:  Charakteristika vztahu územního samosprávného celku jako zřizovatele a školy jako zřízené příspěvkové organizace
2. Filip Baloušek: Právní postavení etických komisí v klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků v České republice
3. Kateřina Hricová: Povinnosti při zpracování osobních údajů
 
Sekce finančního práva a finanční vědy
1. Petra Šmirausová: Daňové aspekty švarcsystému
2. Ondřej Žáček: Dohled nad finančním systémem v Evropské unii – vybrané otázky
3. Alžběta Rychecká: Osud superhrubé mzdy
 
Sekce autorského práva
1. Matěj Kučera: Novela čínského zákona o ochranných známkách z roku 2014
2. Markéta Cenkerová: Malířské umělecké dílo jako předmět právního jednání
3. Miroslava Balážová: Vybrané otázky veřejných softwarových licencí
 
Sekce mezinárodního práva
1. Kateřina Heroutová: Amici Curiae – the Key to Promoting Human Rights in International Investment Arbitration?
2. Alžběta Kubitová: Právo na robotickou ruku
3. Daniel Urban: (Ne)úspěch jaderného odzbrojení v mezinárodním právu
 
Sekce právních dějin
1. Jan Beránek, Ondřej Šmat: Omezování občanských práv a svobod na základě rasy ve světle internace amerických občanů japonského původu za II. světové války
2. Jan Ullmann, Nicola Brandtová: Crimen falsi a Lex Cornelia testamentaria nummaria
3. Tereza Stará: První československá kodifikace pracovního práva
 
Sekce pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
1. Michaela Vraždová: Konkurenčná doložka v úprave USA
2. Zuzana Holakovská: Pojem solidarity v důchodovém pojištění ve světle judikatury Ústavního soudu: příklad sdíleného vyměřovacího základu manželů
3. Matěj Tkadlec: Sportovec zaměstnancem: Nedosažitelný ideál?
 
Sekce obchodního práva
1. Aneta Bernardová: TRIPS-plus regulations of pharmaceuticals patents – Invention or Innovation?
2. Klára Vítková: Právní úprava srovnávací reklamy v ČR a SRN
3. Michal Kandráč: Postavení správní rady v akciové společnosti
3. Kristýna Roušarová: Vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích
 
ČNB
Zástupci ČNB se zúčastnili slavnostního vyhlášení na fakultě a ocenili tyto studenty:
Mgr. Martina Pohanková - 1. místo doktorská sekce mezinárodní právo a za kvalitní zpracování tématu vypsaného ČNB „Dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na pravomoci ČNB“
Mgr. Martin Hobza - 1. místo doktorská sekce smíšená I.
Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec  -  za kvalitní zpracování práce „Finančněprávní aspekty přijetí emisí akcií na regulovaný trh“, doktorská sekce smíšená I.
Mgr. Marie Zámečníková - 1. místo doktorská sekce smíšená II.
Aneta Bernardová - 1. místo obchodní právo (magisterský program)
Martin Madej - 1. místo správní právo a správní věda (magisterský program)
Petra Šmirausová - 1. místo finanční právo a finanční věda (magisterský program)
Adam Zábranský - za kvalitní zpracování práce „Podnikání s virtuálními měnami z hlediska veřejnoprávní regulace“, finanční právo a finanční věda (magisterský program)
 
DENTONS
Zástupci AK Dentons se zúčastnili slavnostního vyhlášení na fakultě a ocenili následující studenty (všichni z magisterského studia):
Petra Šmirausová: Daňové aspekty švarcsystému
Anežka Janoušková: Rozsah a limitace odpovědnosti za ukončení vyjednávání o smlouvě bez spravedlivého důvodu
Michaela Vraždová: Konkurenčná doložka v úprave USA - práce ve slovenštině
Daniel Codl: Legitimní očekávání a sebevázanost státní správy v české právní praxi
Martin Hovorka, Martin Hadinec: Podnikání s virtuálními měnami z hlediska veřejnoprávní regulace
Adam Zábranský: Podnikání s virtuálními měnami z hlediska veřejnoprávní regulace
Kristýna  Roušarová: Vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích

VŠEM OCENĚNÝM STUDENTKÁM A STUDENTŮM GRATULUJEME!

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111