VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NOVÉ LOGO FAKULTY

  

 

UPOZORNĚNÍ

Tato soutěž byla vyhlášena v souladu s rozhodnutím kolegia děkana dne 1. května 2016. Vzhledem k tomu, že dne 2.května 2016 byla ve sbírce zákonů publikována obsáhlá novela zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb., která nabude účinnosti k 1.září 2016 a mění dosavadní název "Univerzita Karlova v Praze" na "Univerzita Karlova",  došlo v níže uvedených podmínkách k úpravě latinského názvu, jenž bude součástí znaku fakulty (text je zvýrazněn tučně).    

Rovněž došlo k navýšení odměny za poskytnutí licenčních práv na 25.000,- Kč.

 

VYHLÁŠENÍ
 
PODMÍNEK SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
 
 
 
Název soutěže:                Návrh nového znaku Právnické fakulty UK
 
Druh soutěže:                  Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
(vyhlášená dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku)
 
Vyhlašovatel soutěže:       Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1,                              
IČ: 00216208,
DIČ: CZ00216208,
Právní forma zadavatele: 601
 
 
Osoba oprávněná
za vyhlašovatele jednat:    Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty
 
Kontaktní osoba
vyhlašovatele:                  doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., proděkanka pro přijímací
řízení a informační technologie
 
 
 
Vymezení předmětu soutěže
 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (dále jen „Právnická fakulta UK“) jako vyhlašovatel tímto vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku na Návrhu nového znaku Právnické fakulty UK, který se stane grafickým symbolem fakulty ve všech jejích aktivitách.
 
Motivem pro nový znak bude buď budova Právnické fakulty UK umístěná na adrese Nám. Curieových 7, 110 00 Praha 1, nebo symbol vah, meče, příp. kombinace těchto motivů.
 
Zpracovaný znak musí být původní, originální, nezaměnitelný a zároveň srozumitelný a jednoduchý. Znak musí být kulatý a po obvodu uzavřený nepřerušovanou čárou.
 
Znak musí obsahovat text: UNIVERSITAS CAROLINA, FACULTAS IURIDICA
 
Grafické zpracování znaku musí splňovat požadavky na jednotný vizuální styl Univerzity Karlovy v Praze, který lze zjistit na webové adrese: https://www.cuni.cz/UK-6632-version1-jvs_uk_finalni_manual_12_12_20.pdf
 
Podmínky účasti v soutěži
 
Soutěž je vyhlášená jako veřejná s tím, že je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Ze soutěže jsou vyloučeni pouze členové hodnotící komise a jejich osoby blízké.
 
Technické podmínky pro zpracování nabídky
 
Každá nabídka, která bude podána do soutěže, musí splňovat následující podmínky:
 
a)  Návrh znaku musí sestávat z příslušného grafického symbolu a musí být vypracován za užití motivu, který je výše specifikován ve vymezení předmětu soutěže.
 
b)    Návrh znaku musí být proveden v jednobarevném provedení na bílém podkladu.
 
c)   Návrh znaku musí být předložen ve dvou provedeních, a to jeden krát A3 matný papír alespoň 250g, a jeden krát na běžném výkresovém papíře formátu A4.
 
d)  Vedle obou vyhotovení na listinném podkladu předá každý uchazeč vyhlašovateli zároveň jedno vyhotovení znaku na nosiči CD nebo DVD, a to ve formátu PDF.
 
e)   K návrhu znaku bude připojen text o maximální délce 3 600 znaků, který bude vysvětlovat obsah návrhu, důvody pro jeho grafické zpracování a také celkové pojetí a symboliku příslušného znaku.
 
Termín a způsob odevzdání nabídek
 
Každý účastník soutěže předloží vyhlašovateli nabídku splňující výše uvedené požadavky nejpozději do 24. 9., a to do 12.00 hod. v zalepené obálce na adresu sídla vyhlašovatele, tj. na adresu Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, sekretariát děkana, Nám. Curieových 7, 113 40 Praha 1, když obálka bude viditelně označena velkým nadpisem: „Veřejná soutěž – návrh nového znaku Právnické fakulty UK – NEOTVÍRAT“.
 
Nabídka uchazeče bude obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče, které budou vloženy do samostatné uzavřené neprůhledné obálky, která bude součástí nabídky.
 
Připouští se varianty nabídek učiněné v rámci jedné nabídky s tím, že jeden uchazeč může v rámci své nabídky předložit maximálně 3 návrhy.
 
Nabídky, které nebudou splňovat všechny podmínky soutěže, vyhlašovatel vyřadí.
 
Způsob hodnocení nabídek
 
Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová, a to v prvním kole anonymní (tj. návrh bude uveřejněn bez uvedení jména autora), ve druhém kole neanonymní.
 
První kolo soutěže
 
V prvním kole budou nabídky uchazečů v rozsahu návrhu znaku provedeného na jedné adjustované tenké lehké podložce ve formátu A3 společně s textem o rozsahu maximálně 3 600 znaků vysvětlujícím obsah a způsob a význam zpracování znaku, zveřejněny v hlavní dvoraně budovy Právnické fakulty UK a v elektronické podobě v aplikaci Moodle, a to ve dnech 1. – 31. října 2016.
 
Hlasovat ve prospěch jednotlivých návrhů (anonymizovaných nabídek) budou moci všichni členové akademické obce (tj. studenti a učitelé), stejně jako další zaměstnanci fakulty. Hlasování bude probíhat buď prostřednictvím aplikace Moodle, nebo vhozením hlasovacího lístku do urny umístěné v sekretariátu děkana.
 
Ze všech zveřejněných nabídek budou vybrány dle počtu nejvíce dosažených hlasů tři nabídky. V případě, že dojde k rovnosti počtu hlasů, budou vybrány tři nabídky s nejvyšším počtem hlasů s tím, že do dalšího kola bude zařazena i každá nabídka, která dosáhne stejného počtu hlasů, jako nabídka třetí.
 
Druhé kolo soutěže
 
Druhé kolo soutěže již bude neanonymní. Tři vybrané nabídky z prvního kola budou odanonymizovány a budou předloženy hodnotící komisi k finálnímu výběru.
 
Hodnotící komise bude pracovat ve složení: děkan PF UK (předseda), proděkanka pro IT, 1 zástupce Ústavu práva autorského PF UK, 1 zástupce grafického studia nakladatelství Karolinum, 1 zástupce učitelské kurie AS PF UK, 1 zástupce studentské kurie AS PF UK.
 
Hodnocena bude celková výtvarná úroveň návrhu, jeho nezaměnitelnost a rozpoznatelnost a nápaditost návrhu.
 
Jednotlivým hodnotícím kritériím bude přidělena tato váha:
Celková výtvarná úroveň návrhu                                        60%
Nezaměnitelnost a rozpoznatelnost                                  20 %
Nápaditost                                                                              20%
 
Na základě těchto kritérií vybere hodnotící komise nejvhodnější nabídku.
 
Pokud hodnotící komise nebude na základě těchto kritérií schopna nabídku vybrat, vybere hodnotící komise nabídku, která bude vyhlašovateli nejlépe vyhovovat.
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 
Vyhlašovatel nejpozději do 1. 12. 2016 vyhlásí vítěze veřejné soutěže a písemně informuje všechny účastníky o jejich výsledku v soutěži a o výběru nejvhodnější nabídky.
 
Náklady uchazečů
 
Účast ve veřejné soutěži je pro účastníky dobrovolná.
 
Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži si každý z uchazečů nese ze svého.
 
Zásady obsahu zamýšlené smlouvy
 
Vítězi veřejné soutěže vznikne dnem doručení rozhodnutí o výběru jeho nabídky právo uzavřít s vyhlašovatelem licenční smlouvu a smlouvu o postoupení práv podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 
Návrh licenční smlouvy je obsahem přílohy č. 1, jež tvoří nedílnou součást těchto podmínek. Předmětnou licenční smlouvou postoupí vítěz soutěže zadavateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití znaku, a to po neomezenou dobu, a v případě, že je vítěz soutěže právnickou osobou anebo fyzickou osobou, která svou vlastní činností znak nevytvořila a není tak autorem, vítěz soutěže postoupí výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu.
 
Vítězi soutěže bude za poskytnutí příslušných licenčních práv vyplacena odměna ve výši 25.000,- Kč.
 
Souhlas s užitím osobních údajů
 
Každý účastník veřejné soutěže podáním nabídky souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje, které jím budou vyhlašovateli sděleny, mohou být vyhlašovatelem použity pro účely veřejné soutěže.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111