Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že prostřednictvím opatření rektora č. 17/2017 a č. 19/2017 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže Primus pro rok 2018.

Hlavním cílem soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity v prestižních soutěžích zahraničních poskytovatelů dotací na vědu a výzkum typu Evropské výzkumné rady - tzv. ERC granty apod.

Prostřednictvím soutěže Primus je možné podpořit mladé talentované vědecké pracovníky, poskytnout jim příležitost pro založení vlastní vědecké skupiny a vytvořit tak podmínky pro řešení vlastního vědeckého programu. Podpora již existujících skupin není možná. Podmínkou je do ukončení programu předložit žádost o výše zmiňovaný ERC grant či v rámci humanitních a společenských věd o jiný relevantní projekt.

Podmínky:

Doba řešení – 3 roky s počátkem realizace od 1.1.2018

Hlavní řešitel – může jím být akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník s ukončeným doktorským studiem (v době podání projektu max. 10 let od ukončení), který absolvoval minimálně 6 měsíční zahraniční stáž. Předkladatel může být zapojen také do jiných vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv jako hlavní řešitel

Složení týmu – vedle hlavního řešitele minimálně 3 studenti doktorského studia nebo post-doktorští pracovníci. Jako další mohou být zapojeni jiní akademičtí či vědečtí pracovníci nebo studenti magisterského studijního programu

Způsob financování – soutěž vyžaduje finanční spoluúčast fakulty ve výši 50%. Maximální podpora ze strany univerzity tvoří 1,5 mil. Kč na projekt a rok.


Termíny pro předkládání návrhů:

Vzhledem k finanční participaci fakulty je soutěž organizovaná dvoustupňově. Nejdříve jsou návrhy projektů projednány na úrovni fakulty Komisí pro vědu, výzkum a edici a kolegiem děkana. Vybrané projekty dále postoupí do hlavního, univerzitního, kola.

do 18.4.2017 je tedy nutné deklarovat záměr v podobě názvu projektu, anotace, předložit profil hlavního řešitele (CV, max. 5 nejvýznamnějších publikací + celkový přehled publikační aj. vědecké činnosti, údaje o odborných stážích) a návrh řešitelského týmu. Požadované dokumenty v této fázi posílejte na e-mail: dolejsi @ prf.cuni.cz

do 26.4.2017 je stanoven fakultní termín pro předložení návrhů, které pak budou projednány v Komisi pro vědu a výzkum a s vyjádřením Komise předloženy kolegiu děkana. V této etapě je nutné předložit projekty prostřednictvím k tomu určené webové aplikace přístupné na adrese http://veda.is.cuni.cz .

Více informací, včetně zásad a vyhlášení najdete na stránkách http://www.cuni.cz/UK-7545.html nebo kontaktujte Kateřinu Dolejší, tel. 221 005 566, e-mail: dolejsi @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111