Vyhlášení 13. kola studentské grantové soutěže Grantovou agenturou UK v Praze pro rok 2016

 

13. kolo vyhlášené Grantovou agenturou UK v Praze pro rok 2016
 
1. Přihlášky nových projektů
 1. Přihlášku do nového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v magisterském nebo  doktorském studijním programu.
 2. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
 3. Bližší informace k soutěži naleznete na stránce: http://www.cuni.cz/UK-2446.html
 4. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.
 5. Posledním dnem podání nových projektů na Právnické fakultě je 10. listopadu 2015.
 6. Lze žádat maximálně o 300.000,- / na 1 rok.
·        Mzdové prostředky a ostatní osobní náklady – nejvýše 40.000,- Kč pro projekt (max. 20.000,- Kč pro řešitele nebo akademického pracovníka)
·        Stipendia – nejvýše 160.000,- Kč pro projekt  (max. 80.000,- Kč pro hlavního řešitele)
·        Doplňkové náklady (dříve režijní náklady) – budou vypočítány aplikací automaticky a nebudou moci přesáhnout 15% přímých nákladů projektu.
·        Student se může podílet maximálně na třech projektech současně.
·        Čestné prohlášení pro navrhovatele grantového projektu: "Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání."
 
Příprava projektu:
·        Výstižně formulujte název (nepoužívejte zkratky).
·        Jasně formulujte cíle.
·        Rozvrhněte jednotlivé etapy řešení.
·        Definujte konkrétní výstupy tak, aby byly splnitelné.
·        Zdůrazněte přínos projektu.
·        Blíže specifikujte požadované finanční prostředky.
·        Nezapomeňte přiložit stručný životopis hlavního řešitele, ve kterém byste měli zmínit a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích, b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a seznam deseti nejdůležitějších publikací školitele nebo akademického pracovníka.
Projekty budou hodnoceny z hlediska:
·        vědecké závažnosti a aktuálnosti projektu
·        zpracování návrhu a reálností cílů řešení
·        koncepce a metodiky řešení
·        přiměřenosti finančních nákladů
 
 2. Žádosti o pokračování projektů
 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.
 3. Posledním dnem podání žádostí o pokračování projektů na Právnické fakultě je 14. ledna 2016.
 4. Výše finančních prostředků specifikovaná v žádosti o pokračování projektu nesmí překročit o více jak 10% částku uvedenou ve finančním výhledu pro daný rok. 
  
3 Závěrečné zprávy

 

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
 2. Posledním dnem podání závěrečné zprávy na Právnické fakultě je 28. března 2016. Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111