VYHLÁŠENÍ 13. KOLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE GA UK ( 2016 )

13. kolo vyhlášené Grantovou agenturou UK v Praze pro rok 2016


1. Přihlášky nových projektů


1. Přihlášku do nového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v magisterském nebo doktorském studijním programu.
2. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
3. Bližší informace k soutěži naleznete na stránce: http://www.cuni.cz/UK-2446.html
4. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.
5. Posledním dnem podání nových projektů na Právnické fakultě je 10. listopadu 2015.
6. Lze žádat maximálně o 300.000,- Kč / na 1 rok.
• Mzdové prostředky a ostatní osobní náklady – nejvýše 40.000,- Kč pro projekt (max. 20.000,- Kč pro řešitele nebo akademického pracovníka)
• Stipendia – nejvýše 160.000,- Kč pro projekt (max. 80.000,- Kč pro hlavního řešitele)
• Doplňkové náklady (dříve režijní náklady) – budou vypočítány aplikací automaticky a nebudou moci přesáhnout 15% přímých nákladů projektu.
• Student se může podílet maximálně na třech projektech současně.
Čestné prohlášení pro navrhovatele grantového projektu: "Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání."

Příprava projektu:
• Výstižně formulujte název (nepoužívejte zkratky).
• Jasně formulujte cíle.
• Rozvrhněte jednotlivé etapy řešení.
• Definujte konkrétní výstupy tak, aby byly splnitelné.
• Zdůrazněte přínos projektu.
• Blíže specifikujte požadované finanční prostředky.
• Nezapomeňte přiložit stručný životopis hlavního řešitele, ve kterém byste měli zmínit a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích, b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a seznam deseti nejdůležitějších publikací školitele nebo akademického pracovníka.
Projekty budou hodnoceny z hlediska:
• vědecké závažnosti a aktuálnosti projektu
• zpracování návrhu a reálností cílů řešení
• koncepce a metodiky řešení
• přiměřenosti finančních nákladů

 

 


2. Žádosti o pokračování projektů


1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.
3. Posledním dnem podání žádostí o pokračování projektů na Právnické fakultě je 14. ledna 2016.
4. Výše finančních prostředků specifikovaná v žádosti o pokračování projektu nesmí překročit o více jak 10% částku uvedenou ve finančním výhledu pro daný rok.

 


3. Závěrečné zprávy


1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
2. Posledním dnem podání závěrečné zprávy na Právnické fakultě je 28. března 2016. Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.

 

 

Afiliace, dedikace
• Publikace bez afiliace fakultě/UK a bez dedikace GAUK – nelze považovat za výstup
• Publikace bez afiliace, s dedikací – nelze považovat za výstup
• Publikace bez dedikace GAUK, avšak s afiliací fakultě, za kterou byl projekt podán – lze považovat za výstup
Tato podmínka platí i pro starší projekty, avšak byla zavedena od roku 2012.
Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu.
PŘÍKLAD ZKRÁCENÝCH PODĚKOVÁNÍ
Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt č…).
The study was supported by the Charles University in Prague, project GA UK No… 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111